Мета вивчення: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності на рівні окремої країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання економіки. 

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних категорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування макроекономіки та оцінювати ефективність економічної політики держави. 

Фахові компетентності, що набуваються  в процесі вивчення навчальної дисципліни

          1. Здатність оперувати понятійно-категоріальним апаратом  макроекономічної науки та розуміти сутність макроекономічних моделей.

           2. Здатність розуміти методологічні принципи побудови системи національних рахунків (СНР) та роль макроекономічних показників у динаміці ВВП країни.

          3. Здатність аналізувати механізми  забезпечення  рівноваги товарного ринку на основі макроекономічного регулювання сукупного попиту і сукупної пропозиції та встановлення рівноважного рівня цін та рівноважного обсягу виробництва

          4. Здатність характеризувати чинники впливу на обсяги споживання та рівень заощаджень населення, вплив їх на інвестиційний процес в економіці.

          5.Здатність оцінювати і аналізувати стан, проблеми і тенденції зміни реального обсягу виробництва в країні в залежності від структури видатків та макроекономічної рівноваги на національному товарному ринку.

          6. Здатність аналізувати сучасні механізми здійснення національної бюджетно-податкової політики та розуміти дію вбудованих стабілізаторів в економіці відповідно до фаз ділового циклу

         7. Здатність оцінювати стан кризових процесів в економіці, визначати їх причини, соціально-економічні наслідки й засоби стримування та подолання.

       8. Здатність розуміти об’єктивну необхідність та визначати межі втручання держави в регулювання національної економіки на макрорівні.

       9. Здатність характеризувати основні складові грошового ринку, визначати механізми його функціонування.

       10. Здатність розуміти механізм загальної взаємодії ринків благ, грошей і капіталу на макрорівні та встановлення ринкової рівноваги , у моделі IS – LM.

       11.Здатність аналізувати сучасні механізми та інструменти зовнішньоторговельної політики, особливості функціонування відкритої економіки. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:

1. Демонструвати знання та навички у сфері макроекономіки та ефективно використовувати в науково-практичній діяльності (курсових роботах, написанні тез та статей, підготовці наукових доповідей).

2. Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні макроекономічних проблем та креативно мислити на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженості.

3. Систематизувати й упорядковувати інформацію щодо макроекономічних показників національної економіки у порівнянні з іншими країнами світу, формулювати узгоджені та виважені висновки щодо стратегії розвитку країни.

4. Систематизувати та ідентифікувати проблеми національного господарства, а також формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою розв’язання практичних завдань з урахуванням крос-культурних особливостей країни.

5. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти та довідкові матеріали міжнародних інституцій задля розробки пропозицій щодо формування національної макроекономічної політики.

6. Досліджувати та аналізувати модель розвитку національної економіки та обґрунтовувати заходи досягнення її стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських відносин.

7. Аналізувати проблеми, повязані з розвитком грошово-кредитних відносин, фіскальної політики та державного регулювання в умовах ринкової економіки.

8 Оцінювати вплив на економічні процеси зовнішніх факторів, тенденції розвитку світової економіки.Course rating: