Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія світової культури» складена на підставі  освітньо-професійних програм вищої освіти за відповідними напрямами підготовки бакалаврів                               

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процес розвитку світової культури з давніх часів до сьогодення. 

Міждисциплінарні зв’язки:  культурологія, історія української культури, історія мистецтва та архітектури, релігієзнавство, історія світової    літератури, історія світової художньої культури, філософія, естетика, етика

1.1. Метою викладання дисципліни «Історія світової культури» є дати студентам знання з історії  світової культури, зосередившись на найбільш актуальних проблемах:

- основи теорії культури, час її зародження;

- особливості розвитку культури у різних регіонах світу у певний історичний    період;

- досягнення людства у сфері культури в стародавню добу, в період середньовіччя, нового часу та на сучасному етапі розвитку ;

-   безперервність і взаємопов’язаність культурного розвитку людства;

 - мультикультурність, цінність культурного надбання людства і кожного окремого народу.

1.2. Завданням вивчення дисципліни «Історія світової культури» є:

- ознайомлення студентів із найбільш визначними культурологічними теоріями, здобутками світової та української культури,

- формування системи знань про закономірності розвитку культури;

- формування цілісного уявлення про шляхи розвитку людської цивілізації, основні її етапи та культурно-історичні епохи;

- пізнання загальних закономірностей культурної еволюції, самобутнього характеру української культури, її тісних взаємозв`язків із європейською та світовою культурою;

- формування широкого гуманістичного світогляду

Course rating: