Доцільність вивчення матеріалу курсу «Сучасні стратегії лідерства: міжнародні аспекти» обумовлена особливостями сучасного економічного розвитку. В епоху турбу­лент­них соці­ально-економічних і тех­но­логічних транс­фор­ма­цій, зростан­ня ролі знань і інновацій – країни, бізнес-організації та особистості можуть успішно розвиватися лише в рамках лідерської парадигми. Здійснення ефективного міжнародного бізнесу є одним з найважливіших пріоритетів України. Повноцінний вихід на зовнішні ринки може бути ефективним лише за умови наявності спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності, які володіють знаннями закономірностей, теорій та засобів реалізації  лідерського потенціалу.

Мета викладання навчальної дисципліни «Сучасні стратегії лідерства: міжнародні аспекти» полягає у формуванні системи фахових компетентностей щодо використання  стратегій для забезпечення лідерських позицій країни, підприємства, особистості в процесі міжнародної діяльності.

Завданнями навчальної дисципліни є формування системи знань у студентів щодо сутності лідерства; використання методів оцінки лідерських позицій окремих країн; стратегій галузевого лідерства,  концепцій лідерства особистості; формування нової моделі лідерства в глобальному контексті.

Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо використання сучасних стратегій лідерства при веденні бізнесу в глобальному середовищі попередньо їм необхідно опрацювати такі дисципліни як «Міжнародні економічні відносини», «Економіка бізнес-структур», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Міжнародні інформаційні системи», «Міжнародний бізнес», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародна макроекономіка». Отримані знання  в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародний маркетинг», «Управління міжнародними компаніями».

 

Course rating: