Програма вивчення навчальної дисципліни "Країнознавство" складена для спеціальності: 292 міжнародні економічні відносини, освітня програма (спеціалізація): міжнародний бізнес.

Доцільність вивчення матеріалу курсу “Країнознавство” обумовлена розвитком світового господарства у першій чверті ХХІ ст., який характеризується поглибленням двох взаємопов'язаних фундаментальних процесів – формуванням глобальних виробничих мереж й інтенсифікацією міжнародної економічної інтеграції. В цих умовах успішне ведення міжнародного бізнесу неможливе без визначення економічного потенціалу країн світового співтовариства, оцінки їх ресурсних можливостей, ємності внутрішнього ринку, соціально-економічної структури, економічної та зовнішньої  політики уряду, культурних та національних традицій. Знання умов і особливостей економічного розвитку в різних країнах, у тому числі, знання джерел формування товарних ресурсів, торгівельного потенціалу країни, розміщення виробництва товарів широкого вжитку, міжрайонних зв'язків та їхньої ролі в забезпеченні товарними ресурсами країни – усе це необхідно кожному висококваліфікованому фахівцю в сфері міжнародних економічних відносин.

Освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо ведення бізнесу в глобальному середовищі передбачає наявність у студентів загальних знань зі шкільних курсів історії, географії. Отримані знання  в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як «Історія міжнародних економічних відносин», «Міжнародні економічні відносини»,«Основи дипломатії», «Міжнародна економічна інтеграція», «Основи зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні економічні інституції», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: зовнішньоекономічні операції і контракти», «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Глобалізація і транс націоналізація світової економіки Міжнародні організації», «Кон’юнктура економіки зарубіжних країн».

Мета дисципліни:

- ознайомлення студентів з глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації третього тисячоліття в умовах посилення взаємозалежності національних економік, світових інтеграційних процесів, що складаються у світовій економічній системі, з метою адаптації економіки України до системи міжнародного поділу праці;

- формування у студентів базових знань і вмінь здійснення комплексного країнознавчого аналізу у сфері міжнародних відносин.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: країни пострадянського простору, країни Європи і Північної Америки, країни Близького та Середнього Сходу, країни Південної Азії, країни Східної Азії, країни Австралії та Океанії, країни Латинської Америки та Карибського басейну, країни Африки.