ректорська контрольна робота (РКР)

з дисципліни Фізична хімія для студентів 2 курсу ФРЕТ

 

1.      Мета РКР: виявлення рівня засвоєння студентами знань відповідно до вимог робочої навчальної програми і наступним аналізом якості навчання та викладання.

2.      РКР проводиться у письмовій формі за умови присутності 75% облікового складу академічної групи. Термін виконання роботи – 2 академічні години.

3.      Завдання РКР складаються у межах таких розділів (модулів) дисципліни Фізична хімія , які вивчаються студентами на 1-му курсі:

елементи молекулярної фізики;

закони термодинаміки і термодинамічні функції;

термодинаміка реальних газів;

термодинаміка хімічних реакцій;

хімічна кінетика.

4.      Структура білетів.

Кожний варіант РКР рівнозначної складності складається з двох блоків завдань із різних розділів програми дисципліни, наведених у п. 3;

перший блок «Теоретична частина» передбачає перевірку володіння теоретичним матеріалом курсу;

другий блок «Практична частина» передбачає перевірку вміння використовувати теоретичні знання для виконання практичних задач, пов’язаних з проблематикою фізичної хімії.

5.      Критерії оцінок:

Оцінювання виконання РКР проводиться за чотирибальною системою: “відмінно” (90-100 балів), “добре” (75-89 балів), “задовільно” (60-74 бали), “незадовільно” (0-59 балів). Максимальна кількість балів – 100.

 

Оцінка “ВІДМІННО” (90-100 балів) виставляється за:

правильне і повне тлумачення й аналіз теоретичних положень програмного матеріалу;

уміння правильно застосовувати знання програмного матеріалу при розв’язанні задач;

послідовний, логічний, обґрунтований виклад матеріалу;

вміле формулювання висновків та узагальнень.

 

Оцінка “ДОБРЕ” (75-89 балів) виставляється за:

в основному правильне і повне тлумачення й аналіз теоретичних положень програмного матеріалу;

уміння застосовувати знання програмного матеріалу при розв’язанні задач з несуттєвими помилками;

послідовний, логічний, обґрунтований виклад матеріалу.

 

Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” (60-74 балів) виставляється за:

знання й розуміння лише основного програмного матеріалу;

спрощений виклад матеріалу;

застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

допущення окремих суттєвих помилок

 

Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” (0-59 балів) виставляється за:

поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу в обсязі, який не дозволяє засвоювати наступний програмний матеріал;

непослідовний виклад матеріалу з допущенням значної кількості істотних помилок;

невміння робити узагальнення та висновки;

невміння застосовувати знання на практиці.


Course rating: