1.   Загальна інформація

Назва дисципліни

МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

обов’язкова

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

к. філ.н., доц. Мелещенко Анатолій Іванович,

Контактна інформація викладача

0612 769 - 82 - 53

bschool2000@gmail.com

Час і місце проведення навчальної дисципліни

Згідно з розкладом (предметна аудиторія кафедри)

Обсяг дисципліни

120 год., 4 кредити, лекцій – 28 год., семінарські заняття -14 год., самосійна робота – 78.

Вид контролю: іспит

Консультації

2 години 1 раз на тиждень згідно з графіком консультацій

                                         2. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити: Для освоєння студентами необхідних теоретичних знань та отримання практичних навичок щодо ведення бізнесу в глобальному середовищі попередньо їм необхідно опрацювати такі дисципліни як “Міжнародні економічні відносини”, “Макроекономіка”, ”Історія міжнародних економічних відносин”, “Економічна теорія”, “Країнознавство”,  ”Міжнародна торгівля”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародні економічні інституції ”.

Постреквізит­ти: Отримані знання  в подальшому стануть теоретичною базою для здобувачів при опануванні таких дисциплін як ”Інноваційні моделі та форми міжнародного бізнесу”, “Міжнародний бізнес”, “Кон’юнктура економіки зарубіжних країн”.

                                                    3. Характеристика навчальної дисципліни

Доцільність вивчення матеріалу курсу “Міжнародна інвестиційна діяльність” обумовлена особливостями сучасного економічного розвитку. Здійснення міжнародного бізнесу на основі інтернаціоналізації виробництва між материнськими компаніями і їх філіями на різних континентах світу та вихід міжнародних корпорацій на світові ринки як повноцінних суб’єктів інвестиційного бізнесу є одним з важливих рис сучасних ТНК, які виступають інтеграторами світових господарських зв’язків у глобальній економіці.  У цьому зв’язку виникає необхідність  у ґрунтовних знаннях світових економічних процесів, що відбуваються  на рівні окремих ТНК, конкретних форм і методів ведення бізнесу. Повноцінний вихід міжнародних корпорацій на зовнішні ринки інвестицій та динаміка ринку світових потоків прямих інвестицій в контексті інтернаціоналізації може бути ефективним за умови наявності спеціалістів із зовнішньоекономічної діяльності, які володіють теорією і практикою інвестування прямих і портфельних інвестицій, вміють управляти економічними ризиками в умовах невизначеності, здійснювати міжнародні комерційні угоди з урахуванням особливостей конкретних ринків, правового регулювання та оподаткування міжнародних корпорацій .

 

Загальні компетентності:

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 03. Здатність навчатися та бути сучасно навченим.

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК 05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 06. Здатність спілкуватися іноземними мовами.

ЗК 07. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 09. Уміння бути критичним та самокритичним.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших 7 професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)

ЗК 11. Здатність працювати в команді.

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

 

Спеціальні (фахові компетентності):

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у сфері міжнародного бізнесу з урахуванням його основних форм, застосовувати теоретичні знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин в цілому та міжнародного бізнесу зокрема

СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародного бізнесу

СК 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного бізнес-середовища та вміти адаптуватися до них.

СК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі.

СК 8. Здатність визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин в цілому та міжнародного бізнесу зокрема.

СК 14. Здатність спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з використанням фахової термінології, включаючи усну і письмову комунікацію державною та іноземними мовами.

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.

 

Результати навчання:

РН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.

РН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовища.

РН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

РН 10. Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку, суб’єктів міжнародного бізнесу та стратегії їх поведінки.

РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.

РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнес-середовища для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

РН24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.

4. Мета вивчення навчальної дисципліни

формування у студентів розуміння  закономірностей, стратегій, механізмів міжнародної інвестиційної діяльності з боку міжнародних корпорацій та її мотивації, надання знань у галузі міжнародного інвестування та набуття аналітичних і практичних навичок у сфері реалізації іноземних прямих та портфельних інвестицій в тому числі у конкретних умовах України.

                                        5. Завдання вивчення дисципліни

- сформувати у здобувачів уявлення про основні етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності;

- виявити тенденції міжнародного руху капіталу на сучасному етапі;

- вивчити  основні теорії застосування міжнародного руху капіталу на основі прямих та портфельних інвестицій;

- розглянути основні види і класифікації інвестицій, використовуваних в міжнародному бізнесі;

- розкрити специфіку управління фінансовими ресурсами у рамках ТНК;

- отримати уявлення про засади інвестування державою, міжнародними та національними корпораціями на світових ринках капіталу;

- дати класифікацію найбільш розповсюдженим інструментам міжнародного ринку інвестування;

- дослідити вплив, етичні норми та кодекс поведінки ТНК підчас інвестування капіталу у країну-рецепієнт; 

- сформувати необхідні навички та компетенції для аналізу, оцінки і прийняття рішень щодо реалізації різних форм, механізмів та принципів міжнародної інвестиційної діяльності у сучасному міжнародному бізнесі.

                               6. Зміст навчальної дисципліни

Основними формами навчальної роботи при вивченні дисципліни є лекційні та семінарські заняття. Лекції проводяться з базових питань міжнародної інвестиційної діяльності, містять узагальнений теоретичний матеріал, які є базою для самостійної роботи студентів. В процесі читання лекцій увага концентрується на найбільш складних питання досліджуваної теми, додаються рекомендації для самостійної роботи над відповідними темами. Навчальна дисципліна "Міжнародна інвестиційна діяльність" викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Тематика дисципліни розрахована на 3 змістовних модуля, які містять 9 тем.

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи міжнародної інвестиційної    діяльності

Тема 1. Інвестування в системі міжнародного бізнесу та фактори, що обумовлюють його активізацію

1. Економічна сутність інвестицій.

2. Особливості та принципи міжнародної інвестиційної діяльності.

3. Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності.

4. Характеристика міжнародного інвестиційного ринку

5. Причини, чинники та  фактори міжнародного інвестування.

6. Форми виходу на зарубіжні ринки.

7. Фактори, які впливають на вибір стратегії інвестування.

8. Стратегії країн, приймаючих інвестиції, та країн базування компаній, які здійснюють іноземні інвестиції.

9. Сучасний стан та динаміка ринку світових потоків прямих інвестицій в контексті еволюції.

Тема 2.  Сутність, форми, механізми і теорії руху прямих та портфельних інвестицій

1. Сутність і форми інвестицій.

2. Мотивація та класифікацію форм міжнародного руху капіталу: прямі та портфельні інвестиції.

3. Теорія міжнародних портфельних інвестицій.

4. Теорія монополістичної переваги закордонних прямих інвестицій

5. Теорія факторних пропорцій Хекшера-Оліна.

4. Теорія граничної ефективності інвестування діяльності нефінансових фірм (Кейнс, Торбін).

5. Теорія конкурентних переваг М.Портера та її детермінанти.

7. Теорія інтерналізації закордонних прямих інвестицій (Баклі, Кесон, Рагмен).

8. Біхевіористська теорія транснаціональних корпорацій.

9. Модель ЕRPG Х. Перлмуттера.

10. Еклектична парадигма закордонних прямих інвестицій Данінга. 

11. Модель OLI (переваги власності, переваги інтерналізації, переваги розміщення).

 

Змістовий модуль 2. Характеристика особливостей форм міжнародної інвестиційної діяльності у міжнародному бізнесі

Тема 1. Місце транснаціональних компаній у системі міжнародної інвестиційної діяльності 

1. ТНК  як  суб’єкт міжнародного бізнесу

2. Сутність транснаціоналізації.

2. Критерії визначення транснаціональної компанії.

3. Система багатонаціональних компаній.

4. Масштаби діяльності ТНК.

5. Кількісний аналіз потоків прямих інвестицій.

6. Шляхи виходу на зовнішні ринки. Фактори, що впливають на вибір шляху виходу на ринок.

Тема 2. Транскордонне злиття і поглинання (ЗІІІ)

1. Методологія аналізу

2. Масштаби та динаміка ЗІП

3. Фактори, що посилили процес транскордонного злиття та поглинання

4. Види і мотиви здійснення транскордонних ЗІП

 Тема 3. ТНК і олігополістичні  ринкові структури

1.Прямі інвестиції та конкуренція

2. ТНК і рівень концентрації в галузі

3. ЗІП і конкурентне середовище

4. Конкуренція на глобальних ринках

5. Стратегічні партнерства та їх вплив на конкурентне  середовище

Тема 4. Стратегії та форми організації операцій транснаціональних корпорацій 

1. Наступальні стратегії.

2. Види захистних стратегій ТНК

3. Еволюція стратегій розвитку міжнародного виробництва.

4. Еволюція форм операцій транснаціональних корпорацій.

5. Спільні підприємства: переваги і недоліки.

6. Стратегії ТНК, що обумовлюють утворення спільних підприємств.

7. Контрактні форми діяльності на міжнародному інвестиційному ринку

 

Змістовий модуль 3. Світові фінансові потоки і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

 Тема 1. Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування

1. Сутність та структурні елементи світового фінансового ринку.

2. Міжнародні ринки боргових зобов’язань.

3. Міжнародні ринки титулів (прав) власності.

4. Міжнародні ринки похідних фінансових інструментів.

5. Транснаціоналізація банківських операцій: концентрація фінансового капіталу.

6. Міжнародне фінансування операцій ТНК.

7. Ознаки та причини активізації міжнародних портфельних інвестицій

8. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.

9. Міжнародні фондові ринки.

10. Стратегії управління портфелем цінних паперів.

11. Інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, довірчі товариства)

12. Міжнародні фондові  біржі.

Тема 2. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

1. Потенціал впливу іноземних інвестицій на процеси відтворення.

2. Форми регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу у міжнародній економіці.

3. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу та політика держави по відношенню до іноземних інвестицій.

4. Форми та інструменти впливу держави на інвестиційну діяльність (прямі і непрямі).

5. Індикативне планування інвестиційної діяльності.

6. Вільні економічні зони: порядок створення, функціонування та ліквідації. Світовий досвід створення ВЕЗ.

7. Інвестиційний клімат. Міжнародні рейтинги.

Тема 3. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні

1. Аналіз розвитку інвестиційного процесу в Україні.

2.Чинники, що впливають на розвиток інвестиційного процесу.

3. Географічна та галузева структура залучення іноземних інвестицій.

4. Державна інвестиційна політика України на сучасному етапі.

5. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні.

6. Формування та оцінка параметрів національного інвестиційного клімату.

                                                    7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Інвестування в системі міжнародного бізнесу та фактори, що обумовлюють його активізацію

Лекція, семінар

5

2.

Сутність, форми, механізми і теорії руху прямих та портфельних інвестицій

Лекція, семінар

5

3.

Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Міжнародні організації, що впливають на реалізацію міжнародної інвестиційної діяльності. Форми міжнародної інвестиційної діяльності. Глобальні економічні фактори міжнародного інвестування. Фактори міжнародного інвестування: політико-економічні, ресурсно-економічні, загально-економічні. 

Самостійна робота

16

4.

Місце транснаціональних компаній у системі міжнародної інвестиційної діяльності 

Лекція, семінар

5

5.

Транскордонне злиття і поглинання (ЗІІІ)

Лекція, семінар

5

6.

Вплив міжнародних інститутів на міжнародну інвестиційну діяльність (Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація тощо). Класифікація прямих іноземних інвестицій. Інвестиційні цикли прямих іноземних інвестицій. Шляхи інтернаціоналізації світогосподарських процесів: екстернальний та інфернальний. Теорія граничної ефективності інвестування за Кейнсом. Теорія граничної ефективності інвестування за Тобіном.

Самостійна робота

14

7.

ТНК і олігополістичні  ринкові структури

Лекція, семінар

5

8.

Стратегії та форми організації операцій транснаціональних корпорацій 

Лекція, семінар

5

9.

Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Тобіна. Ресурси суб’єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Кейнса. Мотивація створення підприємств з іноземними інвестиціями з боку суб’єктів країни базування. 

Самостійна робота

12

10.

Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування

Лекція, семінар

5

11.

Регулювання міжнародної інвестиційної  діяльності

Лекція, семінар

5

12.

Транснаціональні корпорації: поняття, критерії класифікації. Фактори, що впливають на вибір форми виходу на ринок іншої країни. Діяльність транснаціональних корпорацій та їх вплив на економіку України (на конкретному прикладі). Прояв ефекту синергії при транскордонних злиттях та поглинаннях. Форми підрядних контрактів на будівництво (частковий підряд, генеральний підряд, контракти „під ключ”, контракти на керівництво проектом). Форми підрядних контрактів на будівництво (частковий підряд, генеральний підряд, контракти „під ключ”, контракти на керівництво проектом). Контрактні операції у видобувній промисловості. Світові фінансові потоки. Портфельне інвестування.

Самостійна робота

12

13.

Географічна та галузева структура залучення іноземних інвестицій в економіку України. Сучасний стан конкуренціі на глобальних ринках. Стратегія транснаціоналізації китайських державних корпорацій. Діяльність нафтогазових транснаціональних корпорацій та їх вплив на сучасний міжнародний бізнес. Субконтрактні угоди

Самостійна робота

12

14.

Особливості міжнародної інвестиційної діяльності та ведення міжнародного бізнесу в Україні.

Лекція, семінар

3

15.

Типи управлінських контрактів. Типи інжинірингових контрактів. Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку. Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку. Моделі циклів ділової активності (моделі Кітчіна, Джаглара, Кондратьєва, Фріша, Хікса, Лукаса, Слутського). Бізнес-стратегії  ТНК на світовому автомобільному ринку  Діяльність транснаціональних корпорацій та їх вплив на економіку України.

Самостійна робота

12

8. Самостійна робота

Частина тем курсу (7 тем) відведена для самостійного опанування, загальною кількістю 78 годин для денного відділення та 112 годин для заочного.

Метою самостійної роботи є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у здобувачів вищої освіти самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Проблемні питання здобувачі мають змогу обговорити з викладачем під час обов’язкових консультації 1 раз на тиждень, або в інші часи за домовленістю з викладачем. Також доступні відео зустрічі в системі Zoom, аудіо спілкування або повідомлення у сервісах Viber, Telegram (за графіком консультацій викладача)

        9. Система та критерії оцінювання курсу

Підсумкова кількість балів виставляється як сума балів за усіма поточними формами контролю та підсумковим контролем, передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни. Методи контролю: поточний контроль (контроль відвідування занять студентом, усне опитування, індивідуальне опитування, доповіді); рубіжний контроль (тестування за темами модуля 1, модуля 2); підсумковий контроль (екзамен – форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни та на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на семінарських заняттях, а також завдань до екзамену). Сумарний результат містить 100 балів.

Поточне тестування

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

35

100

Т1

Т2

Т4

Т5

Т6

Т8

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т19

Т20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Поточне тестування

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Змістовний модуль 3

Змістовний модуль 4

35

100

Т1

Т2

Т4

Т5

Т6

Т8

Т12

Т13

Т14

Т15

Т16

Т19

Т20

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Контроль знань здобувачів вищої освіти заочного відділення здійснюється шляхом виконання та подальшого захисту контрольної роботи у вигляді відповідей на питання, що стосуються змісту роботи. Перелік питань до контрольної роботи можна знайти в системі дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»: https://moodle.zp.edu.ua та у методичних вказівках до виконання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародна інвестиційна діяльність" .

10. Політика курсу

Політика курсу базується на Положенні про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості). Режим доступу:

http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_zabezpechennia_yakosti.pdf

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись крайніх термінів (дата для аудиторних видів робіт або час в системі дистанційного навчання Moodle), до яких має бути виконано певне завдання. Перескладання модулів (рубіжний контроль) відбувається тільки при наявності поважної причини пропуску із обов’язковим дозволом деканату.

Політика щодо академічної доброчесності: Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю, досягнення результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації; використання достовірної інформації з офіційних джерел при виконанні проектних завдань. Списування під час рубіжного контролю та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, не дозволяються пропуски занять та запізнення з неповажних причин. Здобувачі освіти повинні приймати активну участь під час проведення занять, виконувати необхідний мінімум навчальної роботи, що є допуском до підсумкового контролю. Обов’язкове вимкнення мобільних девайсів під час відвідування занять в аудиторії.

В умовах впровадження дистанційної форми навчання за наявності об’єктивних причин (наприклад,  лікарняні, індивідуальний графік, знаходження на карантині  і т. інш.)  та за узгодженням з викладачем, освоєння навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти може здійснюватися самостійно, на засадах академічної доброчесності. При цьому щотижня здобувач вищої освіти  має звітувати через електронну пошту або через систему дистанційного навчання Moodle про стан виконання завдань та раз на тиждень – за графіком консультацій - виходити на онлайн-консультацію.

Політика дотримання прав та обов’язків здобувачів вищої освіти. Права і обов’язки с здобувачів вищої освіти відображено у п.7.5 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» (https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Polozhennia_pro_organizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf).

Політика конфіденційності та захисту персональних даних. Обмін персональними даними між викладачем і здобувачем вищої освіти в межах вивчення дисципліни, їх використання відбувається на основі закону України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text). Стаття 10, п. 3 «Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом».