1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Обов’язкова навчальна дисципліна "Міжнародні економічні інституції " відповідає робочому навчальному плану (код ППН 14)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

Мелещенко Анатолій Іванович, кандидат філологічних наук, доцент

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри: 0612 769 - 82 - 53,

E-mail кафедри: kafedra_mev@zntu.edu.ua

E-mail викладача: bschool2000@gmail.com

Час і місце проведення навчальної дисципліни

За розкладом

Обсяг дисципліни

Загальна кількість годин – 120, кредитів – 4. Із них: лекцій – 30, практичних -14, самосійна робота – 76. Вид контролю - залік

Консультації

Згідно з графіком консультацій

2.      Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Пререквізити:Міжнародні економічні відносини, Макроекономіка,Історія міжнародних економічних відносин, Економічна теорія, Країнознавство

Постреквізит­ти:Міжнародна торгівля”, “Міжнародна економічна інтеграція”, “Міжнародні фінанси”, “Міжнародна інвестиційна діяльність”, “Міжнародний бізнес”

3.      Характеристика навчальної дисципліни

Дисципліна є проміжною для спеціальності «Міжнародні економічні відносини», в цілому. Вона є логічним продовженням для опанування всім курсом освітньої програми «Міжнародний бізнес» та всіма іншими дисциплінами цієї спеціальності – як практичного (англійська та німецька  мови),так і теоретичного порядку(вищеназвані дисципліни)

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни:

загальні компетентності: здатність навчатися та бути сучасно навченим;здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом;здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів;здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, формулювання висновків (рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації;здатність до використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального призначення;здатність використовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій;здатність брати участь у розробці проектів, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально і свідомо;здатність мотивувати та розробляти ефективну систему організації праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу;здатність продукувати нові ідеї, системно мислити, проявляти креативність, гнучкість, уміння управляти часом

фахові компетентності:здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня;здатність відтворювати теоретичні знання щодо функціонування МЕВ;здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних методів (засобів) вирішення конфліктних ситуацій на міжнародному рівні;здатність до абстрактного мислення щодо функціонування складних економічних систем;здатність брати участь у ділових міжнародних організаційно-правових відносинах, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях;здатність застосовувати базові знання у сфері міжнародних економічних відносин з використанням нормативно-розпорядчих документів, довідкових матеріалів;здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до змін міжнародного середовища;здатність виокремлювати закономірності та характерні ознаки світогосподарського розвитку й особливості реалізації економічної політики;здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свій професійний рівень;мати теоретичну та методологічну базу для поглибленого самонавчання, тренінгів, сертифікаційних програм, грантів;здатність демонструвати знання базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм;здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівл;здатність застосовувати базові знання, аналізувати теорії та механізми реалізації міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин;знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу безпекової компонтенти  міжнародних економічних відносин.

 результати навчання: усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися принципів безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін; мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати наслідки продукованих ідей; використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення; демонструвати абстрактне мислення, застосовувати методології дослідження, виявляти, окреслювати та формалізувати проблеми; систематизувати й упорядковувати отриману інформацію; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на процеси та явища у світовому господарстві; формулювати висновки і розробляти рекомендації з метою адаптації до нової ситуації з урахуванням особливостей національного і міжнародного середовищ; досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків; володіти навичками самоаналізу (самоменеджменту), бути критичним і самокритичним, розуміти детермінанти впливу на спілкування з представниками інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності, мультикультурності та поваги до них; планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу; розробляти та реалізовувати міжнародні проекти, працювати в проектних групах, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально та свідомо; застосовувати набуті знання, розуміти предметну область та професію на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій; досліджувати та ідентифікувати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня; здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати результативність їх функціонування.

4.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни – набуття студентами знань щодо цілей, принципів і функцій міжнародних економічних інституцій, методів, інструментів, структури та видів їх діяльності, їхньої ролі в системі міжнародних економічних відносин, уміння за допомогою аналізу визначити вигоди чи можливі втрати від участі країни в тих чи інших міжнародних інституціях.

5.      Завдання вивчення дисципліни

Викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з організаційними інститутами багатостороннього регулювання міжнародних відносин, їх структурою, проблемами та перспективами розвитку; показати студентам напрями й форми впливу міжнародних економічних інституцій на відносини між економіками країн світу, виявити раціональні форми та окреслити послідовність етапів участі України  в діяльності міжнародних економічних інституцій.

6.      Зміст навчальної дисципліни

Обовязкова навчальна дисципліна "Міжнародні економічні інституції", 3-й рік навчання, належить до тих дисциплін, які продовжують основи підготовки міжнародних економічних відносин. Вона структурується трьома змістовими модулями:1.Міжнародні інституції як регулятор міжнародних економічних відносин на глобальному рівні.2.Міждержавні інституції  з регулювання економічних відносин на галузевому рівні. 3.Регіональні інтеграційні угруповання. У першому модулі розглядаються проблеми міжнародних інституцій в системі регулювання міжнародних економічних відносин, механізм функціонування міжнародних інституцій: правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій; міжнародні міжурядові інституції глобального типу - ООН . У другому модулі концептуально важливими є міждержавні інституції з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку; міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій;міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції;міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері;міжнародні організації – МОП, ЮНЕСКО, СТО тощо. У третьому  модулі оцінюється стан діяльність України в міжнародних інституціях глобального типу;особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі; сучасна система міжнародних валютно-кредитних інституцій,її суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР); міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків.   тощо.

                                                    7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня

Назва теми

Форми організації навчання

К-сть год.

1.

Міжнародні інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин: Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних інституцій. Типологія міжнародних інституцій. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних інституцій.

     лекц.

2

2.

Механізм функціонування міжнародних інституцій: правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій; порядок утворення та  організаційна структура міжнародних інституцій; основні цілі, функції та напрямки діяльності міжнародних

     лекц.

2

3.

Міжнародні міжурядові інституції глобального типу: ООН та міжнародне економічне співробітництво: цілі та принципи діяльності ООН. Організаційно-функціональна структура ООН. Соціально-економічні органи ООН.

     лекц.

2

4

Міждержавні економічні інституції загальної компетенції:Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР): цілі функції та основні напрями діяльності. Консультативні групи держав. Міжнародні інституції загальної компетенції в межах економічної співпраці.

     лекц.

2

5

Міжнародні неурядові економічні інституції(МНЕІ): особливості функціонування міжнародних неурядових  інституцій. Міжнародні об’єднання підприємців. Міжнародні торговельні і торговельно-промислові палати.

     лекц.

2

6

Міждержавні інституції з регулювання в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Інституції з регулювання в галузі промисловості й енергетики. Інституції  з регулювання в галузі транспорту й зв’язку.

     лекц.

2

7

Міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій: міжнародне виробництво  у сфері захисту промислової власності. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ). Регіональні міжнародні патентні інституції. Регулювання багатостороннього  науково-технічного та промислового співробітництва. Діяльність ООН з питань передачі технологій.

     лекц.

2

8.

Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції: Міжнародні  інституції у встановленні правил міжнародної торгівлі. Діяльність ООН з протидії корупції та хабарництву. Регіональне співробітництво у боротьбі з корупцією.

     лекц.

2

9

Наддержавне регулювання між фірмових економічних відносин: Регулювання конкурентних відносин у світових господарських зв’язках. Міжнародне регулювання обмежувальної ділової практики. Багатостороннє регулювання діяльності ТНК.

     лекц.

2

10

Міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері: Міжнародна організація праці – МОП. Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури – ЮНЕСКО. Світова туристська організація – СТО.

     лекц.

2

11

Міжнародні  інституції у сфері регулювання світової торгівлі: Світова організація торгівлі – СОТ. Конференція Організації Об’єднаних Націй з торгівлі й розвитку – ЮНКТАД. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД /СОТ – МТЦ. Комісія Організації Об’єднаних Націй з прав міжнародної торгівлі - ЮНСІТРАЛ

     лекц.

2

12

Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків: суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР). Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків. Міжнародні ради з регулювання світових товарних ринків. Міждержавні організації країн – виробників та експортерів сировини (МОВЕС).

     лекц.

2

13.

Міжнародні  валютно-кредитні інститути:Сучасна система міжнародних валютно-кредитних інституцій. Міжнародний валютний фонд – МВФ. Група Всесвітнього банку. Регіональні банки розвитку. Банк міжнародних розрахунків - БМР.

     лекц.

2

14.

Регіональні інтеграційні угруповання в Європі: Особливості еволюції інтеграційних процесів у Європі. Європейський Союз – ЄС. Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ. Співдружність Незалежних Держав – СНД. Організація Чорноморського економічного співробітництва ОЧЕС.

     лекц.

2

15

Діяльність України в міжнародних інституціях: Україна в інституціях глобального типу. Україна в міжнародних регіональних інституціях. Європейській вибір України.

     лекц.

2

8. Самостійна робота(згідно графіку самостійної роботи -6 год. на тиждень; 2 години консультативної допомоги; контрольні заходи згідно засобів та критеріїв оцінювання успішності навчання; кількість максимальних балів -45)

 

з/п

Назва теми

К-сть

годин

1

Міжнародні інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Механізм функціонування міжнародних інституцій. ООН та міжнародне економічне співробітництво. Міждержавні економічні інституції  загальної компетенції.

8

2

Міжнародні неурядові економічні інституції (МНЕІ). Міждержавні інституції з регулювання в галузі  промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку. Міжнародні інституції та угоди з регулювання промислової власності, науково-технічного співробітництва та передачі технологій. Міжнародні та регіональні організації  зі стандартизації  та сертифікації продукції( робіт, послуг).

8

3

Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції. Наддержавне регулювання між фірмових економічних відносин. Міжнародні  інституції з регулювання в соціальній сфері. Міжнародні  інституції у сфері регулювання світової торгівлі. Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків.

8

4

Міжнародні  валютно-кредитні інституції.  Регіональні інтеграційні угруповання в Європі.  Регіональні інтеграційні угруповання в Азії, Північній та Південній Америці, Африці. Діяльність України в міжнародних інституціях. Роль міжнародних інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин.

8

5

Роль міжнародних інституції в системі регулювання міжнародних економічних відносин. Основні етапи становлення і розвитку системи міжнародних інституцій. Правові норми та принципи функціонування міжнародних  інституцій.

8

6

Принципи і функції  міжнародних інституцій. Міжнародні інституції: класифікація та правовий статус. ООН у системі міжнародних інституцій.  Мета, принципи та організаційна структура ООН.

8

7

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР): мета, принципи та організаційна структура. Римський клуб та його історичне значення.

8

8

Процес легалізації доходів, отриманих  від незаконного бізнесу.. Комісія ООН з права у міжнародній торгівлі: структура та основна діяльність.

8

9

Співпраця України з Міжнародною організацією зі стандартизації ІСО. Програма ООН з навколишнього середовища: структура та відомі міжнародні проекти.  Діяльність міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).

4

10

Міжнародні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі промисловою сировиною. Діяльність міжнародних рад з регулювання світових товарних ринків.

4

11

Міжнародні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі промисловою сировиною. Банк міжнародних розрахунків.

2

12

Лондонський клуб  та його історичне значення. Сучасні проекти організації ООН у сфері транспорту та зв’язку.

2

13

Організація країн-експортерів нафти та газу (ОПЕК) сучасний стан та проблеми розвитку.

2

 

Рубіжний контроль: за весь період вивчення навчальної дисципліни студент має виконати 2 (дві) модульних контрольних роботи (за окремим планом)

 

9. Система та критерії оцінювання курсу

Поточний контроль: опитування на семінарських заняттях

Підготовка реферату

Рубіжний контроль: 2 модульні роботи (за окремими критеріями)

Проміжна атестація після 2-х модульних робіт

Підсумковий контроль: залік

Оцінювання відповідей – за 100-бальною шкалою (ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової, практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85 – 89

В

добре

75 – 84

С

70 – 74

D

задовільно

60 – 69

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

                               10. Політика курсу

Вивчення курсу передбачає володіння студентом  таких знань та вмінь:

знати:

– сутності, характеристику і особливості роботи  міжнародних інституцій в системі регулювання міжнародних економічних відносин;

правові норми та принципи функціонування міжнародних інституцій ;

механізми функціонування міжнародних інституцій;

цілі та принципи діяльності ООН;

як функціонують міждержавні інституції з регулювання в галузі  промисловості, сільського господарства, транспорту і зв’язку ;

на яких засадах працюють угоди з регулювання промислової власності науково-технічного співробітництва та передачі технологій;

як регулюються конкурентні відносини у світових господарських зв’язках країн;

принципи діяльності міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF);

міжнародне регулювання обмежувальної ділової практики;

практику діяльності України в міжнародних інституціях;

основи функціонування сучасної системи міжнародних валютно-кредитних інституцій;

суть, цілі та методи регулювання світових товарних ринків (СТР);

на яких засадах працюють регіональні інтеграційні угруповання в Європі;

вміти:

визначити функції та пріоритети міждержавних організацій;

професійно оцінювати конкретну ситуацію в міжнародних організаціях, здійснювати політичний та економічний аналіз проблем і перспектив їх розвитку, впливу на міжнародні економічні відносини України;

використовувати переваги співробітництва з міжнародними організаціями;

– визначити вплив міжнародних валютно-кредитних інституцій на економіку України;

– визначити пріоритетні напрями реалізації міжнародних проектів та інвестиційних програм розвитку виробничої сфери економіки України;

виступати з доповідями та повідомленнями, робити об’єктивні висновки і узагальнення.

 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни

Шифр ПРН

Дисциплінарні результати навчання (ОК-)

 

Шифр ОК

зміст

РН 1.

РН 1.-ОК18  

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін

РН 2.

РН 2.-ОК18  

Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і письмово,фахово використовуючи економічну термінологію.

РН 3.

РН 3.-ОК18  

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети загального і спеціального призначення.

РН 5.  

РН 5.-ОК18  

Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших  інших бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на засадах цінування  різноманітності,  мультикультурності, толерантності та поваги до них.

РН 6.

РН 6.-ОК18  

Планувати,  організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.

РН 7.  

РН 7.-ОК18  

Застосовувати  набуті  теоретичні знання, для  розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

РН 8.  

РН 8.-ОК18  

Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального  розвитку , механізми  й інструменти  реалізації економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у тому числі євроатлантичної інтеграції.

РН 9.  

РН 9.-ОК18  

Розуміти і вміти застосовувати , відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи розв’язання  спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій.

 РН 10.

РН 10.-ОК18  

Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування середовища міжнародних відносин та моделей економічного розвитку.

 РН 11.

РН 11.-ОК18  

Обгрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.

 РН 12.

РН 12.-ОК18  

Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх функціонування.

 РН 13.

РН 13.-ОК18  

Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.

РН 14.

РН 14.-ОК18  

Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин.

РН 15.

РН 15.-ОК18  

Визначати функціональні  особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.

РН 18.

РН 18.-ОК18  

Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.

РН 20.

РН 20.-ОК18  

Відстоювати національні інтереси України з урахуванням безпекової компонтенти міжнародних економічних відносин.

РН 23.

РН 23-ОК18

  

Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, з метою підтримки професійної компетентності на високому рівні

РН 24.

РН 24-ОК18  

Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових ринків.

РН 25.

РН 25-ОК18  

Презентувати  результати досліджування на базі яких,  розробляються рекомендації  та заходи з адаптації до змін міжнародного середовища.