Дисципліна "Схемотехніка сучасних вимірювальних пристроїв"

Кількість годин – загальний обсяг 105 годин.

Кредитів – 3,5 кредитів ЄКТС.

Розподіл годин:

14 годин лекцій;

14 годин практичних занять;

14 годин лабораторних занять;

63 години самостійна робота.

Вид контролю – диференційований залік.

Course rating: