1.      Загальна інформація

Назва дисципліни

Економічна теорія (вибіркова)

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень

Викладач

Федорченко Ольга Костянтинівна ст. викладач кафедри економічної теорії та підприємництва

Контактна інформація викладача

Телефон кафедри (061-769-82-65) E-mail викладача (olga.ihtiarova@gmail.com)

Час і місце проведення навчальної дисципліни

Предметна аудиторія кафедри (533, 539а)

Обсяг дисципліни

90 годин, 3 кредити, лекції – 14 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота – 62 години,  вид контролю – іспит

Консультації

Згідно з графіком консультацій

1.      Характеристика навчальної дисципліни

Оволодіння дисципліною «Економічна теорія» формує систему знань про економічний вибір суб’єктів економіки за умов обмежених виробничих ресурсів і безмежних потреб у різних соціально-економічних системах. Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті ринково-економічного мислення студентів, з’ясування ролі економічної теорії у формуванні економічної політики та економічному регулювання, засвоєнні методології економічних досліджень для розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються у національній економіці  та вироблення вміння здійснювати економічний аналіз та практичні висновки. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

-       Загальні компетентності: К01 Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях; К02 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; К05 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. К07 Прагнення до збереження навколишнього середовища;

 

-       Фахові компетентності: К14 Здатність застосовувати методи системного аналізу, математичного моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних моделей, окремих елементів та систем автоматизації в цілому.

К20 Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.

 

-       Результати навчання: ПР06 Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, ідентифікації та числові методи для розроблення математичних і імітаційних моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому.

ПРО13 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень.

 

1.      Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є комплексне вивчення економічних явищ і процесів, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; володіння основними категоріями і поняттями; орієнтування в економічних теоріях,  аналізувати фактори суспільного виробництва та узагальнювати ознаки економічних систем, досліджувати процеси ринкової економіки, обґрунтовувати результати економічної діяльності підприємства в умовах ринку, аналізувати макроекономічні проблеми національної економіки.

2.       Завдання вивчення дисципліни

Завдання навчальної дисципліни: глибоке засвоєння програмного матеріалу, послідовне та логічне його викладання, сприйняття і оцінювання сучасної економічної, соціальної, політичної діяльності.

3.      Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії.

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції.

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки.

Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем

Тема 3. Становлення та сутність ринкових відносин.

Тема 4. Ринковий механізм та його елементи.

 

Змістовий модуль 3. Мікроекономіка.

Тема 5. Підприємництво в системі ринкових відносин.

Тема 6. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі.

Тема 7. Доходи в ринковій економіці: формування та розподіл.

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток.

 

Змістовий модуль 4. Макроекономіка.

Тема 9. Національна економіка. Основні макроекономічні показники.

Тема 10. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність.

Тема 11. Економічна роль держави у ринковій економіці.

Тема 12. Фінансово-кредитна система.

 

Змістовий модуль 5. Сучасне світове господарство.    

Тема 13. Світове господарство та його форми.

Тема 14. Міжнародні валютно-кредитні відносини.

Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем.

 

1.      Система та критерії оцінювання курсу

Курс складається з п’яти змістових модулів. Всього студент може отримати 100 балів: 40 балів під час поточного контрою та 60 балів за рубіжний контроль. Підсумкова оцінка за курс визначається як середнє арифметичне отримання балів за змістові модулі. Іспит проводиться за наявності незадовільної підсумкової оцінки (менше 60 балів) або за вибором студента (для підвищення підсумкової оцінки та містись три теоретичні питання).

Стратегія оцінювання

Стратегія оцінювання

Бали

Термін

Завдання та критерії оцінювання

1

Модульна контрольна робота

60

упродовж семестру

Поточне опитування за кожною темо, тестові завдання з поясненням, підготовка та виступ з рефератами.

2

Поточне опитування

20

3

Тестові завдання

5

4

Реферат

10

5

Індивідуальні завдання

5

Дати визначення категоріям.

Рівень оцінки визначається за наступною національною шкалою оцінювання та ЕСТS

За шкалою ЕСТS

За 100 бальною шкалою

За національною шкалою

Визначення

A

90 – 100

відмінно

Відмінно – відмінне виконання з незначною кількістю помилок

B

85 – 89

добре

Дуже добре – вище середнього рівня, але з деякими поширеними помилками

C

75 – 84

Добре – в цілому правильне виконання, але зі значною кількістю помилок

D

70 – 74

задовільно

Задовільно – виконання в повному обсязі, але зі значною кількістю помилок

E

60 – 69

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

FX

35 – 59

незадовільно з можливістю повторного складання

Незадовільно – недос-татньо, необхідно допрацювати

F

1 – 34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

Для студентів заочної форми навчання засоби оцінювання (захист контрольної роботи), підсумковий контроль у формі іспиту (відповідь на 3 теоретичні питання)

2.      Політика курсу

Студент повинен виконувати роботи самостійно, не допускається залучення при виконанні завдань інших здобувачів освіти. У разі виявлення ознак плагіату – робота не зараховується.


Course rating: