Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є якісне оволодіння студентами фундаментальними знаннями з економічної теорії на основі системного вивчення економічних категорій та законів, принципів і методів економічного аналізу, що дасть можливість формувати адекватні наукові уявлення щодо змісту, структури та особливостей функціонування економічної системи і окремих її складових.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння основ теорії ринкової економіки, основних принципів підприємницької діяльності та оволодіння навичками аналізу та оцінювання сучасної економічної, соціальної, політичної діяльності.

Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії.

Економічна теорія: предмет, методи,функції.

 Змістовий модуль 2. Теоретичні основи ринкової економіки.

Сутність, структура і типи економічних систем. Становлення та сутність ринкових відносин. Ринковий механізм та його елементи.

 Змістовий модуль 3. Мікроекономіка.

Підприємництво в системі ринкових відносин. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі. Доходи в ринковій економіці: формування та розподіл. Витрати виробництва і прибуток.

Змістовий модуль 4. Макроекономіка.

Національна економіка. Основні макроекономічні показники. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність. Економічна роль держави у ринковій економіці. Фінансово-кредитна система.

 Змістовий модуль 5. Сучасне світове господарство.

Світове господарство та його форми. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Економічні аспекти глобальних проблем.
Course rating: