Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна теорія» є комплексне вивчення економічних явищ і процесів, ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; володіння основними категоріями і поняттями; формування у студентів здатностей: орієнтуватися в економічних теоріях, аналізувати фактори суспільного виробництва та узагальнювати ознаки економічних систем, досліджувати процеси ринкової економіки, обґрунтовувати результати економічної діяльності підприємства в умовах ринку, аналізувати макроекономічні проблеми національної економіки.

Завдання навчальної дисципліни: глибоке засвоєння програмного матеріалу, послідовне та логічне його викладання, сприйняття і оцінювання сучасної економічної, соціальної, політичної діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:

загальних:

  1. Здатність до аналізу і синтезу.

  2. Здатність розв’язання проблем.

  3. Здатність до навчання.

  4. Здатність працювати самостійно.

  5. Здатність управління інформацією.

  6. Здатність застосовувати знання на практиці.

  7. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

  8. Здатність до організації і планування.

  9. Прийняття рішень.

  10. Здатність до критики та самокритики.


Course rating: