АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ

Пристрої живлення вимірювальної техніки

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄCTS.

1.      Стислий огляд дисципліни: Пристрої живлення вимірювальної техніки ‒ це курс теоретично-практичного спрямування, що поєднує в собі теорію енергетичної електроніки, перетворювальної техніки та систем та теорію автоматичного керування із їх практичним застосуванням при розробці блоків живлення для інформаційно-вимірювальних систем. Вивчення навчальної дисциплін «Пристрої живлення вимірювальної техніки» дозволить студентові приймати обґрунтовані техніко-економічні рішення при оптимальному проєктуванні та вдосконаленні інформаційно-вимірювальних систем (ІВС).

2.      Мета опанування дисципліни: підготовка спеціалістів, що зрозуміли і засвоїли основні поняття в галузі енергетичної електроніки: прилади, пристрої та блоки живлення вимірювальних систем, в тому числі, інформаційно-вимірювальних систем. Основне завдання дисципліни є освоєння принципів побудови та застосування пристроїв живлення вимірювальних систем, функціонування основних перетворювачів електроенергії, які входять до блоків живлення.

3.      Перелік компетенцій, яких набуває студент після опанування цієї дисципліни: загальні компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми метрології та інформаційно- вимірювальної техніки, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів метрології, способів побудови засобів автоматизації та приладобудування; здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

фахові компетентності: здатність проєктувати засоби інформаційно- вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи; здатність, виходячи з вимірювальної задачі, пояснювати та описувати принципи побудови обчислювальних компонент засобів вимірювальної техніки; здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети для створення моделей приладів і систем вимірювань; здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при конструюванні модулів, деталей та вузлів засобів вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів; здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів приладів в лабораторних умовах і на об’єктах.

4.      Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутніх професіях: оптимальний вибір, налагоджування та проєктування пристроїв вимірювальної техніки, в тому числі пристроїв живлення.

5.      Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану: «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка», «Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки», «Мікропроцесорна техніка», «Проєктування вимірювальних систем».

6.      Мова викладання: українська.

7.      Лектор: Василенко О.В.


Course rating: