1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: формування підходів до використання засобів функціональної електроніки при розробці і виготовленні пристроїв сучасної електроніки.

Завдання курсу: сформувати у студентів уявлення про найважливіші напрямки сучасної функціональної електроніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

v здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

v здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

v здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

v здатність генерувати нові ідеї (креативність);

v вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

спеціальні компетентності:

v здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності; відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах;

v здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, оптимізації та оновлення конструктивних елементів геліоенергетики та структурних блоків приладів фізичного та біомедичного призначення;

v здатність використовувати сучасні друковані та електронні ресурси науково-технвчної, довідникової та наукової інформації, в тому числі іноземних авторів для вирішення науково-практичних задач;

v здатність демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування та застосування інформаційно-вимірювальних, мікроконтролерних систем, систем обробки та передачі даних.

Очікувані програмні результати навчання знання:

v основних напрямки сучасної електроніки;

v перспективних напрямків розвитку функціональної електроніки;

v технологічні, конструктивні, функціональні, енергетичні, фізико-математичні проблеми сучасної електроніки;

v проблеми проектування, синтезу, функціонування електронних та біологічних об’єктів;

v фізико-математичні моделі найважливіших фізичних процесів, які використовуються в функціональній електроніці;

v технологічні процеси, які використовуються у виробництві пристроїв функціональної електроніки.

 

вміння:

v зробити аналіз перспектив розвитку різних напрямків сучасної електроніки;

v застосовувати фізичні та математичні моделі для дослідження процесів у твердих тілах, які використовуються в пристроях функціональної електроніки.

 


Course rating: