1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета викладання курсу полягає в тому, щоб магістри ознайомились з сучасним проблемами фізики водневих технологій. Це дозволить майбутнім науковцям орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації, забезпечити їм можливість орієнтуватись в сучасних напрямках електронних технологій, пов’язаних з використанням молекулярного та атомарного водню, і використовувати ці знання для розробки нових технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

v здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

v здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

v здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

v здатність генерувати нові ідеї (креативність);

v вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

спеціальні компетентності:

v здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності; відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах;

v здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, оптимізації та оновлення конструктивних елементів геліоенергетики та структурних блоків приладів фізичного та біомедичного призначення;

v здатність використовувати сучасні друковані та електронні ресурси науково-технвчної, довідникової та наукової інформації, в тому числі іноземних авторів для вирішення науково-практичних задач;

v здатність демонструвати і використовувати знання методів та технологій розробки, тестування та застосування інформаційно-вимірювальних, мікроконтролерних систем, систем обробки та передачі даних.

Очікувані програмні результати навчання знання:

-        основних проблеми сучасних водневих технологій і відповідні явища;

-        методів фізичних досліджень;

-        методів контролю параметрів водневих процесів.

 

 


Course rating: