1.    Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчення базових технологічних процесів, які використовуються при виготовленні пристроїв сучасної електроніки.

Задачею курсу є розгляд основних технологічних процесів які виникають при виробництві виробів електроної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

v здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

v знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

v здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

v здатніст до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

спеціальні компетентності:

v здатність демонструвати і використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій та технологій, необхідних для проектування та застосування мікро-та наносистемної техніки;

v здатність застосовувати та інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердо тільної і оптичної електроніки та наноелектроніки у геліоенергетиці, приладах і пристроях фізичного та біомедичного призначення;

v здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у мікро-та наносистемнійелектронній техніці за допомогою аналітичних методів та засобів моделювання;

v здатність приймати участь у виробництві мікро-та наносистемної техніки, а саме: керувати технологічним та біомедичним обладнанняи, монтувати, налагоджувати, проводити технічні випробування;

v здатність контролювати і діагностувати стан обладнання, виконувати профілактику, ремонт та технічне обслуговування мікро-та наносистемної техніки і геліоенергетичних систем, електроної апаратури фізичного та біомедичного призначення.

Очікувані програмні результати навчання знання:

v фізико-хімічні основи технологічних процесів які використовуються при виробництві виробів електроніки;

v технологія виробництва виробів електроної техніки.

вміння:

v  будувати технологічний маршрут виготовлення ІМС;

v вибрати і обґрунтувати режими кожної технологічної операції;

v мати уявлення про основні принципи роботи технологічного обладнання, про засоби по техніці безпеки і охорони праці.

 


Course rating: