Мета викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» - формування фізичної культури особистості.

 

Завдання дисципліни:

-        формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення й самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

-        формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності та навчання;

-        зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;

-        оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, зберігання і зміцнення здоров'я;

-        набуття рухових умінь і навичок, забезпечення загальної фізичної підготовленості.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен засвоїти:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність працювати в команді.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово).

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації концепції сталого розвитку людства.

 

 

 

Спеціальні компетентності:

Згідно освітніх програм спеціальностей.

 

Фахові (предметні) компетентності:

ПК1. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.

ПК2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.

ПК3. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних видів робітоснов медичних знань, надавати долікарську допомогу особам під час виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі, профілактики та попередження травматизму.

ПК4. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з історичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту.

ПК5. Здатністьвикористовувати різні методи та прийоми навчання, виховання та соціалізації особистості.

ПК6. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я таздатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя.

ПК7. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.

ПК8. Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації.

 

Додаткові компетентності:

ДК1. Здатність використовувати отримані на заняттях з фізичного виховання знання, уміння та навички для популяризації здорового способу життя, систематичних занять фізичним самовдосконаленням.

 

Програмні результати навчання:

Згідно освітніх програм спеціальностей.

 

Додаткові програмні результати навчання:

ДРН1. Уміти організовувати та проводити спортивно-масові заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, участь у яких позитивно впливає на створення мотивації до фізичного самовдосконалення.