Програма вивчення навчальної дисципліни «Глобальна інформаційна інфраструктура» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів – спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є мережі зв’язку як глобальне інформаційне середовище для надання послуг користувачам, моделі та стандарти функціонування такого середовища.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на компетенціях, що отриманні від час навчання в бакалавраті, в ній використовуються знання з побудови сучасних інформаційних мереж, що отримані у курсах "Інформаційні технології", "Комп'ютерні мережі та Internet". Матеріали, що вивчаються у цьому курсі, використовуються студентами при вивченні дисциплін "Програмування мережних послуг", "Планування та проектування інформаційних мереж".

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Загальні положення ГІІ та базові моделі.

Змістовний модуль 2. Функціональні моделі ГІІ та стандарти.


Мета та завдання навчальної дисципліни

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Глобальна інформаційна інфраструктура» є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навиків щодо побудови, розвитку та користування інформаційними мережами зв’язку як глобальним інформаційним середовищем.

2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Глобальна інформаційна інфраструктура» є забезпечення студентів знаннями з основ побудови та моделей глобальних інформаційних мереж, базових рівнів та сервісів інформаційної інфраструктури, принципів їх стандартизації

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: – основні моделі інформаційної інфраструктури, принципи її розвитку та функціонування;

вміти: – користуватися та створювати нові інтегральні сервіси та підсистеми глобальних інформаційних мереж.