1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є:

-  формування у студентів необхідної комунікативної спроможності у сфері професійного спілкування як у усній, так і писемній формах: удосконалення умінь і навичок практичного володіння українською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності; опанування мовною і мовленнєвою культурою; ознайомлення зі специфікою наукового,  офіційно-ділового та розмовного стилів мови;

- набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоспроможності сучасного фахівця;

-  вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника завдяки вмілому використанню різноманітних мовних засобів; оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів; засвоєння лексики і термінології свого фаху; вибір комунікативно виправданих мовних засобів; послуговування різними типами словників.

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “_Українська мова (за професійним спрямуванням)_”:

-  сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

-  забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

-  виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

-  розвивати творче мислення студентів;

-  виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій;

-  сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.


Course rating: