Метою навчальної дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина) є ознайомлення студентів на підставі чинного кримінального законодавства України з основними положеннями та інститутами Загальної частини кримінального права, на основі їх вивчення формування знань, пов’язаних із засвоєнням Загальної частини кримінального права, системи Загальної частини Закону України про кримінальну відповідальність, а також практичних навичок та вмінь, необхідних для вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що існують у правозастосовчій практиці.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» (Загальна частина) є:

– з’ясувати поняття, предмет, завдання та систему Загальної частини кримінального права;

– розглянути основні положення науки кримінального права (Загальної частини);

– вивчити систему Загальної частини закону України про кримінальну відповідальність;

– опрацювати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень з урахуванням положень і вимог Загальної частини кримінального права;

– розглянути проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень з урахуванням положень і вимог Загальної частини кримінального права.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

 знати:

1) основні концептуальні положення загальної теорії (методології) кримінального права, систему окремих кримінально-правових теорій і вчень, кримінально-правові поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;

2) структуру кримінального права, принципи побудови Загальної частини кримінального права;

3) положення кримінально-правових норм, що визначають засади кримінальної відповідальності в Україні, завдання, принципи та основні інститути кримінального права;

4) обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння;

5) підстави та порядок застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання;

6) положення та рекомендації науки та практики щодо відмежування кримінальних правопорушень від інших правопорушень;

7) поняття, мету, види та загальну характеристика кримінальних покарань, що застосовуються до осіб, визнаних винними у вчиненні злочинів;

 вміти:

1) встановлювати наявність ознак кримінального правопорушення в результаті аналізу інформації про вчинення кримінального правопорушення;

2) вірно застосовувати положення Загальної частини кримінального права;

3) орієнтуватися у системі кримінального законодавства та відшуковувати у ньому необхідну для конкретного випадку норму;

4) тлумачити чинне кримінальне законодавство;

5) визначати характер і справедливість покарання, обраного за конкретною справою;

6) правильно оцінювати застосування положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування;

7) обчислювати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, покарання, а також строки погашення судимості;

8) аналізувати тенденції юридичної практики й оцінювати їх з точки зору відповідності закону.