Мета дисципліни – надати сучасне уявлення про різні схеми авіаційних двигунів; принципи роботи головних вузлів, та їх конструкції; навчити студентів вирішувати питання пов’язані з роботою автоматичних систем керування авіаційних газотурбінних двигунів; надати студентам практичних знань про конструктивні особливості авіадвигунів та систем індикації.

Завдання вивчення дисципліни. Знання, які студенти отримують при вивчені цієї дисципліни використовуються як у курсовому, так і в дипломному проектуванні. Також ці знання студенти-випускники зможуть використовувати для подальшої роботи на підприємствах авіабудівного профілю.

Навчальні заняття курсу складаються з лекцій і контрольних робіт. На лекціях викладається основний зміст курсу. При виконанні контрольних робіт (для заочної форми навчання) студенти закріплюють теоретичні знання, виконуючи загальні та індивідуальні завдання.

Успішне засвоєння матеріалів даної дисципліни студентами сприяє покращенню підготовки спеціалістів та скороченню строків їх адаптації на виробництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати загальні компетентності: здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність виявляти ініціативу, креативність та підприємливість при розробці проектів; здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; здатність працювати автономно та в команді; фахові компетентності: здатність проводити аналіз існуючих та нових технологічних процесів з формоутворення поверхонь деталей та заготовок; здатність проводити планування дослідження із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження, складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що проводяться; здатність надати науково-практичне обґрунтування проектів; здатність, використовуючи знання форм і методів наукового пізнання, застосовувати їх у галузі механічної інженерії; здатність прогнозувати зміни в технологіях формоутворення деталей та заготовок, використовуючи патентні дослідження, рекомендації і стандарти, світову наукову та технічну літературу; здатність встановлювати закономірності процесів, що відбуваються при механічній обробці деталей, здатність обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх; здатність застосовувати програмне забезпечення для проектування технологічних процесів обробки матеріалів з науково - обґрунтованим вибором обладнання, інструменту, режимів різання, стратегії; здатність обирати вимірювальний інструмент у відповідності до параметрів, що контролюються, розробляти технологічні процеси з використанням засобів активного контролю стану інструменту та розмірів деталі, розпізнавати за результатами вимірювання оброблених деталей причини похибок та відхилень; здатність до розробки технологічних процесів виготовлення деталей з формуванням необхідних властивостей поверхневого шару.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

- класифікацію та принцип дії авіаційних двигунів;

- конструкцію та принцип роботи основних вузлів газотурбінних двигунів (ГТД);

- конструкцію та принцип роботи функціональних систем ГТД.

Після вивчення курсу студенти повинні вміти:

- розрізняти основні типи авіаційних двигунів;

- знати призначення та конструкцію вузлів газотурбінних двигунів;

- виконувати необхідні розрахунки на міцність деталей або їх елементів, враховуючи експлуатаційні навантаження.