Метою навчальної дисципліни «Кримінальне право» є ознайомлення студентів на підставі чинного кримінального законодавства України з основними положеннями та інститутами кримінального права, на основі їх вивчення формування знань, пов’язаних із засвоєнням кримінального права, системи Закону України про кримінальну відповідальність, а також практичних навичок та вмінь, необхідних для вирішення проблем кримінально-правової кваліфікації суспільно небезпечних діянь, що існують у правозастосовчій практиці.
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Кримінальне право» є:
– з’ясувати поняття, предмет, завдання та систему кримінального права;
– розглянути основні положення науки кримінального права;
– вивчити систему закону України про кримінальну відповідальність;
– опрацювати особливості кваліфікації кримінальних правопорушень з урахуванням положень і вимог кримінального права;
– розглянути проблемні питання кваліфікації кримінальних правопорушень з урахуванням положень і вимог кримінального права.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати:
1) основні концептуальні положення загальної теорії (методології) кримінального права, систему окремих кримінально-правових теорій і вчень, кримінально-правові поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;
2) структуру кримінального права, принципи побудови кримінального права;
3) положення кримінально-правових норм, що визначають засади кримінальної відповідальності в Україні, завдання, принципи та основні інститути кримінального права;
4) обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння;
5) підстави та порядок застосування спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання;
6) положення та рекомендації науки та практики щодо відмежування кримінальних правопорушень від інших правопорушень;
7) поняття, мету, види та загальну характеристика кримінальних покарань, що застосовуються до осіб, визнаних винними у вчиненні кримінальних правопорушень;
вміти:
1) встановлювати наявність ознак кримінального правопорушення в результаті аналізу інформації про вчинення кримінального правопорушення;
2) вірно застосовувати положення кримінального права;
3) орієнтуватися у системі кримінального законодавства та відшуковувати у ньому необхідну для конкретного випадку норму;
4) тлумачити чинне кримінальне законодавство;
5) визначати характер і справедливість покарання, обраного за конкретною справою;
6) правильно оцінювати застосування положень щодо звільнення від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування;
7) обчислювати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, покарання, а також строки погашення судимості;
8) аналізувати тенденції юридичної практики й оцінювати їх з точки зору відповідності закону.