Відповідно до вимог освітньої програми підготовки магістра переддипломна практика (стажування) як форма підготовки здобувача вищої освіти до практичної діяльності передбачає професійну діяльність у якості стажера на конкретній посаді (викладача та дослідника (конструктора) інноваційного проєкту).

Основними цілями науково-педагогічної частини практики є:

– формування практичних навичок з методики викладання;

– знайомство магістрантів зі специфікою діяльності викладача спеціальних дисциплін та формування умінь виконання педагогічних функцій.

Завданням науково-педагогічної частини практики є:

– сформувати у магістранта уявлення про зміст і планування навчального процесу на кафедрі;

– вдосконалити аналітичну та рефлексивну діяльність магістранта;

– сформувати вміння та навички проведення навчальних занять зі здобувачами вищої освіти;

– сформувати адекватну самооцінку, відповідальність за результати своєї праці.

Мета науково-дослідної частини практики полягає у формуванні заданих загальнокультурних і професійних, в тому числі профільно-спеціалізованих компетенцій, що забезпечують підготовку магістрів до практичної реалізації проєктних (конструкторських) робіт в рамках інноваційного проєкту в області розробки та впровадження автотранспортних засобів і діагностичного обладнання.

Завданням науково-дослідної частини практики є:

– вивчення нормативно-правової та технічної документації за темою дослідження;

– вивчення досвіду провідних заводів, фірм, організацій, фахівців, вчених по заданій тематиці;

– розвиток умінь вибирати і використовувати сучасні форми і методи дослідження;

– виконання теоретичної або експериментальної частини магістерської роботи в обсязі, який задано науковим керівником;

– оформлення звіту, що містить матеріали етапів і розкриває рівень освоєння заданого переліку компетенцій;

– підготовка та проведення захисту отриманих результатів.