МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ДМ І ПТМ

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ МАГІСТРІВ

для студентів спеціальності

133 Галузеве машинобудування освітньої програми
«Підйомно-транспортні, дорожні,
будівельні, меліоративні  машини і обладнання» галузі знань «Механічна інженерія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя - 2019

Програма стажування магістрів для студентів спеціальності:133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні  машини і обладнання» » галузі знань «Механічна інженерія»

 

 

 

Розробники: 

Руднєв О.М., к.т.н., доцент, академік ПТАНУ;

 

 

 

 

Рецензенти: 

Мартовицький  Л.М., к.т.н., доцент, академік ПТАНУ  кафедри  ДМ і ПТМ

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто  та  схвалено  на  засіданні  кафедри  ДМ і ПТМ;

протокол  № 1  від 21.08.2019  р. та методичної  комісії  машинобудівного

факультету,  протокол  № 1  від 03.09.2019 р. 

 

 

 

 ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка…………………..…………………………………...4

1. Основні засади проведення стажування……………………………….…6

2. Бази стажування та розподіл робочого часу студента……………….….7

3. Порядок організації, керівництво та зміст стажування…………………8

4. Структура та оформлення звіту з стажування…………………………..16

5. Підведення підсумків стажування……………………………………….20

Список використаних джерел……………………………………………….22

Додатки……………………………………………………………………….24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Магістр  –  ступінь  вищої  освіти  особи,  яка  на  основі  ступеня  бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру відповідного рівня  професійної  діяльності,  що  передбачені  для  первинних  посад  у  різних сферах діяльності. Практична  підготовка  магістрів    є обов’язковою  складовою  освітньо-професійної  програми  і  має  на  меті вдосконалення  студентами  професійних  вмінь  і  навичок,  здобутих  у  процесі теоретичного навчання.  Методичні  вказівки  призначені  для  організації  та  проведення  стажування студента-магістранта машинобудівного   факультету 133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні  машини і обладнання» галузі знань «Механічна інженерія»

Для  студента-магістранта  важливо  не  тільки  знати  основні  положення роботи над дипломною магістерською роботою, але мати загальне уявлення про методологію  наукової  творчості,  здобути  досвід  організації  своєї  творчої діяльності,  використання  методів  наукового  пізнання  та  застосування  логічних законів і правил. Інтеграція загальної і професійної освіти на базі дослідницької діяльності не лише сприяє значному підвищенню мотивації до отримання знань і формування відповідних компетенцій, але є й стимулом оновлення змісту освіти в цілому. Стажування  магістрів  є  обов’язковим  компонентом освітньо-професійної програми підготовки магістра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи. У  даних  методичних  вказівках  розглядаються  загальні  питання  програми, організації,  проведення  і  підведення  підсумків  стажування студентів-магістрантів.
Основні завдання стажування:
- закріплення  та  поглиблення  теоретичних  знань  з  майбутнього  фаху,  набуття навичок самостійної практичної діяльності;
- закріплення  студентами  теоретичних  знань  у  сфері  наукової  діяльності,  а також набуття практичних навичок цієї роботи.
Стажування  для  магістрів  проводяться  з  відривом  від процесу  навчання  (тривалість  практики  3  тижні,  відбувається  у  11  семестрі)  та здійснюється  згідно  з  Положенням  про  практику  студентів  вищих  навчальних закладів, навчальним планом та укладеними договорами з базами практик.
СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ


Тема


Лекції


Прак-
тичні


Самост.
робота

Індивід
уальна
робота


МОДУЛЬСТАЖУВАННЯ МАГІСТРІВ

1.

 

 

Методологічні засади стажування магістрів.
Теоретико-методологічні підходи до вивчення. Кількісні і якісні методи досліджень

 

 

 

 

 

24

 

51

2.

 

 

 

 

 

Організація стажування студента. Планування дослідження, розробка програми дослідної роботи. Формування вибірки та проведення дослідження. Опрацювання і аналіз даних дослідження.

 

 

 

 

 

 

20

 

41

 

 

 

 

      44

92

                             ВСЬОГО:

                             136

 

 

 

 

СТАЖУВАННЯ МАГІСТРІВ

1. Основні засади проведення стажування

Стажування є важливою складовою магістерської програми підготовки  магістра і має на меті систематизацію,  розширення  і  закріплення  професійних  знань,  формування  у студентів  початкової  компетенції  ведення  самостійної  наукової  роботи, дослідження та експериментування. Сутність  стажування  полягає  у  залученні  студентів-магістрантів  до  самостійної    роботи,  ознайомленні з методикою проведення роботи в університетах  і  спеціалізованих інститутах.  Предметом  стажування  є  поглиблення  навичок самостійної  наукової  роботи,  розширення  наукового  світогляду  студентів, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку дипломної магістерської роботи.
Метою  стажування  є  набуття  студентами  досвіду самостійної  науково-дослідної  роботи  та  опрацювання  методики  її  проведення, поглиблення  теоретичних  знань  у  соціально-трудовій  сфері,  підбір  фактичного матеріалу  для  написання  дипломної  магістерської  роботи,  формування  вмінь  і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Студенти під час проходження стажування мають вирішити наступні завдання:
- ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи академічних університетів, промислових підприємств 
i галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;

- вивчення  теоретичних  класичних  джерел  за  обраною  науковою проблемою,  пов’язаною  зі  спеціалізацією  випускової  кафедри  та  відповідно  до наукової проблеми дослідження щодо магістерської роботи;

- визначення  стану  розробки  питань  обраної  наукової  проблеми  у вітчизняній та іноземній літературі;

- визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;

- оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;

- апробація  основних  теоретичних  та  практичних  рекомендацій магістерської  роботи  (у  формі  виступів  на  конференціях,  написанні  наукових статей, рекомендацій …тощо).

Стажування  повинно  відповідати  напряму  наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість використати  нові  методи  та  отримати  необхідні  результати  досліджень,  що  їх проводить студент при написанні магістерської роботи.

2. Бази стажування та розподіл робочого часу студента

Стажування проводиться під керівництвом наукового керівника магістранта в інститутах України, університетах, на промислових  підприємствах, бюджетних  установах  та  ін.,  які  проводять  науково-дослідні  роботи  чи здійснюють розробки та мають наукові здобутки у сфері наукової проблематики робіт студентів та при наявності відповідних договорів між установами. Студенти  можуть  самостійно  з  дозволу  випускової  кафедри  обирати  для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання, якщо для збору необхідного матеріалу з обраного наукового напряму досліджень магістра зазначена  база стажування  безпосередньо  слугуватиме  об’єктом  дослідження. Побажання  студента  повинно  бути  обґрунтовано  заявою  на  ім’я  завідувача кафедри, до якої додається лист з відповідної установи зі згодою прийняти дану особу для проходження стажування. 

Зміна бази стажування можлива лише з поважних причин і лише до подання проекту наказу про проходження стажування. Рішення про можливість зміни бази стажування  приймає  завідувач  випускової  кафедри.  Самостійно  змінювати  місце стажування  студент  не  має  права.  У  разі  самостійної  зміни  місця  стажування, нез’явлення  до  місця  стажування  без  поважних  причин  вважають,  що  студент  не виконав навчального навантаження і може бути відрахований з Університету. Стажування проводиться у 3 семестрі другого року навчання протягом  трьох  тижнів.  Конкретний  час  проведення  стажування  визначається наказом по Університету. До  програми  стажування  (крім  спеціальних  питань)  можуть  входити прослуховування  лекцій,  виконання  індивідуальних  завдань,  оформлення  та захист звіту з стажування.  Науковими керівниками магістрів призначаються професори (доценти), які активно ведуть науково-дослідну роботу. За одним керівником закріплюється не більше  5  студентів-магістрантів  одночасно.  У  разі  виконання  студентом  теми досліджень  на  межі  галузей  наук  допускається  призначення,  крім  наукового керівника, одного чи більше консультантів.  Теми магістерських досліджень, список наукових керівників і консультантів обговорюються та затверджуються на засіданнях випускової кафедри.

 

3. Порядок організації, керівництво та зміст стажування

Стажування  майбутніх  магістрів  є  необхідною  складовою навчального процесу і слугує основою підвищення результативності досліджень, які надаються студентами в дипломній роботі. Виконання  індивідуального  науково-дослідного  завдання  студентами здійснюється  з  урахуванням  обраної  теми  магістерської  дисертації  в  терміни, означені  програмою  стажування.  Матеріали  дослідження включаються до звіту з стажування у відповідності з його структурою та обсягом. 
Стажування для студентів магістратури  проводиться згідно з  навчальним    планом.  Потягом  проходження  стажування  та виконання  основних  завдань  програми  стажування,  кожен  студент  повинен отримати конкретні наукові результати з обраної наукової проблеми, що будуть відображені у формулюванні теми випускної кваліфікаційної роботи магістра. Програма  стажування  студентів  магістратури складається з наступних частин:

–  формування  індивідуального  графіку  проходження  стажування  (Додаток  2)  та  ознайомлення  студента  з  вітчизняними  та  іноземними науковими  та  іншими  джерелами  літератури  з  метою  формування  студентом бібліографічного  списку  літератури  за  обраним  напрямом  дослідження.  За  цей період  студенти  зобов’язані  здійснити  огляд  нормативної  документації  та друкованої  літератури,  зібрати  та  обробити  практичний  та  інформаційний матеріал,  здійснити  підбір  та  обробку  статистичних  даних  з  обраного  напряму магістерської роботи;

–  виконання  індивідуального  завдання,  завершення  роботи  над формуванням теми магістерської роботи, 

–  оформлення  звіту  про  проходження  стажування  і  його захист.

Навчально-методичне  керівництво  і  виконання  програми  стажування забезпечує  відповідна  кафедра  університету.  Загальну  організацію  стажування  та контроль за її проведенням здійснює керівник стажування від ЗНТУ.

Завідувач кафедри призначає відповідального за стажування на кафедрі.  Для безпосереднього керівництва стажування кожного студента випускаюча кафедра  призначає  наукового  керівника  з  числа  викладачів  тільки  з  науковим ступенем  доктора  або  кандидата  наук,  який,  як  правило, поєднує  ці  обов'язки  з обов'язками наукового керівника кваліфікаційної роботи студента. 

Порядок направлення студентів на стажування

Студентів  направляють  на  стажування  згідно  з  наказом  по  університету. Наказом визначається вид стажування, терміни та місце його проходження, розподіл та закріплення  студентів  за  керівниками  стажування  від  кафедр  тощо.  Форма  наказу визначається  діючими  вимогами  по  ЗНТУ  і  є  єдиною  для  всіх  кафедр університету.  Проект  наказу  готується  відповідною  кафедрою  та  подається керівнику  стажування  від  університету  у  чотирьох  примірниках  до  початку стажування.  Якщо  за  певних  поважних  причин  студент  не  може  пройти  стажування  у  заплановані  терміни,  у  проекті  наказу  окремим  пунктом вказується  термін  позапланового стажування,  прізвища  студентів  та  підстава перенесення термінів стажування. Для перенесення термінів проходження стажування завчасно  повинні  бути  оформлені  відповідні  дозволи.  Перенесення  термінів стажування здійснюється за письмовою заявою студента на ім’я ректора ЗНТУ за погодженням  з  деканом  факультет  ,  керівником  стажування  від  кафедри  та завідувачем кафедри. Основними причинами перенесення термінів проходження стажування  є  офіційно  оформлене  та  узгоджене  з  університетом  відрядження студента,  офіційно  оформлене  стажування  за  кордоном  за  направленням університету  та  інші  випадки.  З  будь-яких  причин,  не  узгоджених  з університетом, перенесення термінів стажування не дозволяється. Розпочинаючи проходження стажування, студент повинен завчасно отримати інструктаж  з  стажування  та  техніки  безпеки  на  кафедрі.  Проведення  інструктажу студентів  здійснюється  під  час  проведення  установчих  зборів.  Установчими зборами  передбачається  ознайомлення  студентів  з  вимогами  до  проходження стажування  та  оформлення  необхідних  документів.  Під  час  зборів  (за  1–2 календарних  дні  до  дати  початку  стажування)  студентам  надаються  зразки документів  для  оформлення  (перелік  документів  може  включати:  лист-направлення  на  стажування,  графік  проходження  стажування,  щоденник  стажування, навчальну  програму  та  методичні  вказівки  до  проходження  стажування  тощо).  У разі  самостійного  обрання  студентом  об’єкту  проходження  стажування  повинна бути чітко дотримана зазначена процедура направлення на стажування. Відповідальність  за  організацію,  проведення  і  контроль  стажування студентів на факультеті покладається на декана факультету, по кафедрі – безпосередньо на завідувача кафедри.

 

Обов’язки відповідального за стажування від кафедри 

Відповідальний  за  стажування  по  кафедрі  призначається завідувачем  кафедри  і  підпорядковується  безпосередньо  керівнику-організатору стажування від університету. 

Основними  обов’язками  відповідальних  за  стажування від кафедри є:

–  своєчасне  до  початку  стажування  складання  і  подання  керівнику-організатору  стажування  від  університету  для  узгодження  проектів  наказів  про проведення стажування, листів-направлень та іншої документації на кожного студента, з дотриманням встановлених в ЗНТУ вимог;

–  організація  та  проведення  настановних  зборів  для  студентів  кафедри  з метою  проведення  інструктаж  про  порядок  проходження  стажування,  з  техніки безпеки,  охорони  праці  і  попередження  нещасних  випадків  та  надання  їм необхідних документів перед початком стажування; –  забезпечення  своєчасності  формування  студентами  індивідуальних графіків  проходження  стажування та  отримання  ними  індивідуальних  завдань  від безпосередніх керівників; 

–  своєчасне  ознайомлення  студентів  з  вимогами  до  оформлення документації з стажування, системою звітності та критеріями оцінки з стажування, які регламентуються  відповідною  нормативною  та  методичною  документацією  з організації та проведення стажування; 

–  разом  з  науковим  керівником  стажування від  підприємства  керувати стажуванням  студентів,  передбаченою  завданнями  керівника магістерської дисертації згідно з тематикою приведенною у Додатку 3;

– консультування студентів щодо термінів і порядку проходження стажування, оформлення документів з стажування та захисту звіту;

– своєчасна організація та проведення відкритого захисту стажування комісії;

звітування на засіданні кафедри про підсумки стажування;

–  своєчасне складання звітів  проведення  стажування  з  дотриманням встановлених на факультеті вимог; 

–  внесення  пропозицій  щодо  вдосконалення  організаційно-методичного забезпечення стажування, а також інших навчально-методичних та звітних документів (враховуючи специфіку конкретної спеціальності);

–  здійснення,  у  разі  необхідності,  разом  з  керівниками  стажування вибіркового контролю за проходженням практики студентами безпосередньо на базі стажування.

 

Обов'язки наукових керівників стажування від кафедри

Для  безпосереднього  наукового  керівництва  стажування  кожного студента  відповідно  до  навчального  навантаження  викладачів,  кафедрою призначаються  керівники  стажування,  які,  зазвичай,  є керівниками магістерських робіт.

Обов'язки безпосередніх наукових керівників стажування, призначених кафедрами є:

–  здійснює контроль прибуття студентів на стажування;

– надає допомогу студентові у виборі теми наукових досліджень;

– надає консультації щодо проведення студентом ретельного та всебічного вивчення літературних джерел;

–  розробка  та  надання  студентам  індивідуальних  завдань  та  вказівок  для проходження  стажування,  враховуючи  специфіку  конкретної  спеціальності  й роботи;

– надати роз’яснення з принципових питань, які виникають у студента щодо організації процесу наукової творчості;

– забезпечити контроль за правильністю загального спрямування наукової роботи студента під час навчання в магістратурі;

–  контроль  за  своєчасністю  формування  та  виконанням  індивідуальних графіків проходження стажування студентами;

– сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта;

– організовує і керує науково-дослідною роботою магістранта;

–  консультування  студентів  щодо  виконання  індивідуального  завдання стажування та оформлення документів з стажування;

–  своєчасна  оцінка  роботи  студента  на  стажуванні  за  результатами  звіту  з стажування, виконання індивідуального завдання та інших документів з стажування;

–  забезпечення  своєчасності  надання  студентами  на  кафедру  звітів  з стажуванням  та  інших  документів,  необхідних  для  захисту,  їх перевірка та візування;

–  здійснення,  у  разі  необхідності,  разом  з  керівником-організатором стажування  від  кафедри,  вибіркового  контролю  за  проходженням  практики студентами безпосередньо на базі стажування.

Обов’язки керівника стажування від підприємства (кафедри).

Керівник стажування від підприємства – бази стажування зобов’язаний:

–  разом  із  керівником  стажування  від  кафедри  розподілити  студентів  по підрозділах бази стажування (у разі необхідності);

–  здійснювати  методичне  керівництво  і  надавати  допомогу  студентам  в одержанні необхідних матеріалів для виконання програми стажування;

–  контролювати  роботу  студентів,  ведення  ними  щоденників  стажування  і додержання трудової дисципліни;

– інформувати керівника стажування від кафедри в разі порушення студентом трудової дисципліни;

–  перевіряти  звіти  про  стажування,  давати  письмові  характеристики  на студентів  з  оцінкою  їх  ставлення  до  роботи,  дотримання  ними  трудової дисципліни, рівня теоретичної і підготовки.

Керівник  стажування  від  підприємства  перевіряє  складений  та  оформлений відповідно  до  вимог  звіт  про  стажування,  засвідчує  його  підписом  і  печаткою.  У щоденнику  коротко  характеризує  діяльність  студента  за  час  проходження стажування. Зброшурований звіт разом із щоденником студент у визначений кафедрою строк подає керівникові стажування від кафедри.

Обов’язки магістрів під час стажування

Студенти  університету  при  проходженні  стажування зобов’язані:

–  до  початку  стажування  на  настановних  зборах,  а  далі  в  індивідуальному порядку,  одержати  від  керівника  стажування  консультації  щодо  проходження стажування і оформлення всіх необхідних документів;

–  своєчасно  (не  пізніше  зазначеної  у  направленні  дати)  прибути  на  базу стажування;

–  систематично  працювати  над  виконанням  завдань  за  програмою стажування;

–  вести  щоденник  стажування,  в  якому  фіксувати  виконання  відповідних етапів (розділів) календарного плану-графіку стажування;

–  у  повному  обсязі  виконувати  всі  завдання,  передбачені  програмою

стажування,  зазначені  у  індивідуальному  графіку  проходження  стажування,  та вказівками безпосереднього керівника;  

 –  виконувати  діючі  на  підприємстві  (в  організації)  правила  внутрішнього розпорядку,  строго  дотримуватись  правил  охорони  праці,  техніки  безпеки  і виробничої санітарії;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– постійно підтримувати контакти з кафедрою та у призначений керівником стажування від кафедри термін з’явитися на проміжний контроль;
–  висвітлити  результати  виконаної  роботи  та  оформити  їх  у  звіті  про проходження стажування, відповідно до встановлених і діючих вимог університету до структури та оформлення звіту;

–  своєчасно  надати  на  кафедру  звітні  документи  та  у  належний  термін захистити матеріали стажування перед відповідною комісією.

Під  час  стажування  студент  повинен  розвинути  та  закріпити  свої  навики  та вміння:

–  проводити  бібліографічну  роботу  із  залучення  сучасних  інформаційних технологій;

– формулювати та реалізувати в практичній площині мету дослідження;

–  вибирати  необхідні  методи  дослідження,  модифікувати  існуючі  та розробляти нові методи, виходячи із задач конкретного дослідження;

–  проводити  наукові  дослідження  і  обробляти  отримані  результати, аналізувати та осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів. 

Зміст стажування

Основні  завдання  стажування відображаються  в індивідуальному графіку та за формою, наведеною у Додатку 1, з дотриманням визначених у ньому термінів виконання завдань.

Студент  здійснює  відмітки  та  записує  зміст  і  обсяг  виконаної  роботи  у щоденник  стажування,  а  також  її  результати  протягом  всього  стажування.  Фактичне виконання  засвідчують  науковий  керівник  та  керівник  стажування  від  кафедри  з відміткою про вчасність його представлення.

Результатом стажування має стати отримання наукових результатів, які будуть використані  у  подальших  наукових  дослідженнях  магістра,  на  підставі  яких буде уточнено мету, об’єкт, предмет подальших досліджень за темою магістерської роботи та будуть покладені в основу виконання магістерської дисертації.

4.Структура та оформлення звіту з стажування

Основним  документом,  що  свідчить  про  виконання  студентом  програми стажування  є  письмовий  звіт.  Зміст  звіту  повинен  розкривати знання  і  уміння  студента,  набуті  ним  у  вирішенні  питань,  визначених  метою  і завданням практики. Звіт складається індивідуально кожним студентом. 

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті:

1. Титульна сторінка звіту (зразок оформлення – Додаток 2). 

2. Завдання.

3. Індивідуальний графік стажування, (Додаток 1).  

4. Зміст звіту із зазначенням сторінок.

5. Вступ.

6. Основна частина.

6.1.  Напрями  та  характеристика  наукової  роботи  установи  на  який проходять стажування.

6.2.  Літературний  огляд  (стислий  аналіз  науково-інформаційних джерел,  проаналізованих  практикантом  та  відібраних  для  написання

наукової роботи магістра).

6.3.  Аналіз  та  оцінка  стану  об’єкту  дослідження  на  основі  зібрання

фактологічного, статистичного та фактичного матеріалу.

6.4. Результати наукових досліджень за обраною тематикою.

7. Висновки.

8. Додатки

Оформлюється  звіт  за  вимогами,  які  встановлені  у  інструктивних

матеріалах  університету,  наскрізній  та  відповідних  робочих  програмах стажування,  з  обов’язковим  урахуванням  державного  стандарту  до  звітів  з стажування.  Звіт  оформлюється  згідно  наступних  документів:

«Звіт  про  стажування»,  «Загальні  правила  та  вимоги  до оформлення», «Загальні вимоги до текстових документів» та «ЄКСД – текстові документи».

Звіт  виконується  українською  мовою  без  стилістичних,  орфографічних  і синтаксичних помилок.

Загальний  обсяг  звіту  з  стажування  не  повинен перевищувати  40  сторінок  друкованого  тексту  (шрифт  –  TimeNewRomanCyr,).Розмір – 14, інтервал – 1,5. Береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 2,5 см, правий – 1 см). 

Зміст  містить  назви  та  номери  початкових  сторінок  всіх  розділів  та підрозділів звіту. Текст основної частини звіту поділяють на розділи і підрозділи згідно типової структури звіту з стажування.

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації  сторінок.  На  титульному  аркуші,  першому  аркуші  змісту  номер сторінки  не  ставлять,  на  наступних  сторінках  номер  поставляють  у  правому верхньому  куті  сторінки  без  крапки.  Нумерація  сторінок  звіту  повинна  бути наскрізною:  перша  сторінка  –  титульний  аркуш,  друга  –  завдання  і  так  далі відповідно до наведених рекомендацій.
Кожну структурну частину звіту треба починати з нової сторінки. Заголовки  структурних  частин  звіту  друкують  великими  літерами симетрично до тексту (по центру).

Номер  розділу  ставлять  після  слова  РОЗДІЛ,  після  номера  крапку  не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з  абзацного  відступу.  Крапку  в  кінці  заголовка  не  ставлять.  Відстань  між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2,0 інтервалам основного тексту.

Підрозділи  нумерують  у  межах  кожного  розділу.  Номер  підрозділу складається  з  номера  розділу  і  порядкового  номера  підрозділу,  між  якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Ілюстрації  (схеми,  графіки)  і  таблиці  необхідно  подавати  у  роботі безпосередньо  після  тексту,  де  вони  згадані  вперше,  або  на  наступній  сторінці. Якщо  вони  містяться  на  окремих  сторінках  звіту,  їх  включають  до  загальної нумерації.

Ілюстрації  позначають  словом  Рис.  і  нумерують  послідовно  в  межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися  з  номера  розділу  і  порядкового  номера  ілюстрації,  між  якими ставиться крапка. Після номера йде назва ілюстрації. Номер  ілюстрації,  її  назва  і  пояснювальні  підписи  (умовні  позначки) розміщують безпосередньо під ілюстрацією.

Посилання на ілюстрації в тексті вказують порядковим номером в дужках, наприклад, (рис. 1.2), за винятком таблиць, поданих у додатках.

Таблиці  нумерують  послідовно,  за  винятком  тих,  що  розміщуються  в додатках.  У  правому  верхньому  куті  над  відповідним  заголовком  таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номерів. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Назва таблиці міститься нижче, по центру сторінки.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: табл. 1.2. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати слово «дивись», наприклад, (див. табл. 1.3). У таблицях обов’язково зазначається одиниця виміру. Якщо одиниці виміру є однаковими для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до стандартів. Числові величини у таблиці повинні  мати  однакову  кількість  десяткових  знаків.  Заголовки  колонок  таблиць починаються з великої літери.

Формули  нумеруються  в  межах  розділу.  Номер  формули  складається  з номера  розділу  та  порядкового номера  формули  в розділі, між  якими  ставиться крапка. Номери формул пишуться біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Пояснення  значень  символів,  числових  коефіцієнтів  у  формулах  треба подавати  безпосередньо  під  формулою  в  тій  послідовності,  в  якій  вони  у  ній подані,  і  кожне  починати  з  нового  рядка.  Рівняння  та  формули  треба відокремлювати в тексті знизу і зверху інтервалами не менше ніж в один рядок. Якщо  рівняння  не  вміщується  в  одному  рядку,  його  слід  перенести  після  знакарівності (=) або після знаків плюс, мінус, множення, ділення.

У  звіті  додатки  мають  важливе  значення,  тому  їм  необхідно  приділити значну  увагу.  Їх  кількість  та  якість  свідчать  про  те,  наскільки  студент  глибоко вивчив  практичні  матеріали  діяльності  підприємства  (організації),  сумлінно віднісся до збору інформації.

Всі  додатки  до  звіту  повинні  бути  пронумеровані.  Посилання  у  текстовій частин звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку. Кожен із додатків нумеруються у правому верхньому куті і на кожен є  посилання у тексті. Додатки повинні позначатися літерами, мати заголовок, надрукований з великої літери по центру сторінки.

Виконаний звіт з стажування переплітають.

5. Підведення підсумків стажування

 За  результатами  стажування  проводиться  залік,  який відбувається відкрито перед членами комісії. Атестація за підсумками стажування проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з стажування, оформлених відповідно до встановлених вимог, та відзиву керівника стажування. За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, графіки, робочі записи,  характеристика,  індивідуальне  завдання,  відгук),  подається  на рецензування  безпосередньому  керівнику  стажування від  кафедри  у  термін,  який визначається  кафедрою  та  регламентується  нормативними  й  методичними документами з організації і проведення стажування.

Переданий  на  кафедру  та  зареєстрований  у  встановленому  порядку  на кафедрі  звіт  перевіряється  керівником  стажування  від  кафедри.  Якщо  за результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам університету, звіт  рекомендується  до  захисту  перед  комісією  шляхом  здійснення  напису  на титульному  аркуші  «до  захисту»  безпосереднім  керівником  та  завіряється  його підписом з позначенням дати здійснення підпису. 

У  випадку  виявлення  невиконаних  робіт,  невідповідності  вимогам університету,  звіт  направляється  на  доопрацювання  студенту  із  здійсненням напису на титульному аркуші «на доопрацювання» безпосереднім керівником, що завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису. За  результатами  перевірки  звіту  керівник  стажування  від  кафедри  визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією.

Оцінка керівника стажування носить рекомендаційний характер і не є обов’язковою оцінкою захисту для комісії.
Після  перевірки  поданого  звіту  керівником  стажування  від  кафедри  і  при наявності  позитивної  оцінки,  звіт  з  стажування  публічно  захищається  студентом перед комісією. 

Оцінка  визначається  з  урахуванням  своєчасності  подання  необхідних документів  з  стажування,  якості  підготовленого  звіту,  виконання  індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту студента за чотирибальною диференційною шкалою  («відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,  «незадовільно»)  та  шкалою  ECTS, яка характеризує успішність студента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.    Справочник по кранам, в 2-х т. / Под ред. Гохберга М.М. – М.: Машиностроение. 1988.

2.    Строительные машины: Справочник в 2-х т. /Под ред. В.А. Баумана и др. – М.: Машиностроение, 1976-77. – 502 с.

3.    Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин / Ф.К, Иванченко, В.С. Бондарев, Н.П. Колесник и др. – К.: Вищашк.– 1978.–574 с.

4.    Кузьмин А.В., Марон Д.Л. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортних машин. – М.: Минск. Высшая шк. 1983.–346 с.

5.    Проектирование машин для земляных работ / Под ред. А.М. Холодова. – Х. Высшая шк. 1986. – 272 с.

6.    Строительные машины / Под ред. Д.П. Волкова – М.: Машиностроение. 1988.

7.    Ивашков И.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных машин: 2-е изд. перераб. и дополн. – М.: Машиностроение, 1991. – 400 с.

8.    Беляев Л.М., Зеличенок Г.Г., Ковтунов А.В. и др. Монтаж подъемно-транспортных машин. – М.: Машгиз. 1963. – 312 с.

9.    Брауде В.И., Семенов Л.Н. Надежность подъемно-транспортных машин. Л., Машиностроение, 1986. – 183 с.

10.           Переверзев Е.С., Чумаков Л.Д. Параметрические модели отказов и методы оценки надежности технических систем. – Наукова думка. 1989. – 184 с.

11.           Решетов Д.И., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надежность машин. – М.: Высшая шк., 1988. – 238 с.

12.           Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортнімашини: - Підручник. – К. Вищашк., 1993. – 413 с.

13.           Казак С.А. Динамика мостовых кранов. И.: Машиностроение, 1971.

14.           Петухов П.З. и др. Специальные краны. – М.: 1986.

15.           Вершинский А.В., Гохберг М.У., Семенов В.П. Строительная механика и металлические конструкции. – Л.: Машиностроение, 1984. – 232 с.

16.           Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. – Л.: Машиностроение, 1976. – 454 с.

17.           НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. – К.: Основа, 2007. – 312 с.

18.           НПАОП 0.00-1.80-18 ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. К: 2018, - 214 с.

19.           Журналы «Подъемные сооружения и специальная техника».

20.Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка».

21.Наукові статті у фахових виданнях.

22.Авторські свідоцтва на винаходи та патенти

23. Internet.

24.Нормативна документація (вітчизняна та закордонна).

25.Інші інформаційні джерела.

26.Проспекти провіднихкрано будівних фірм світу

 

Електронні джерела

1. Бази даних [Електронний ресурс]. – К.: Укрпатент, 2015. – Режим доступу : http://www.uipv.org/ua/bases2.html

2. Информационно-поисковая система [Електронний ресурс].  – М.: ФИПС, 2015. – Режим доступу : http://www1.fips.ru/wps/wcm/
connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/

3. Patent Full-Text Databases [Електронний ресурс]. – United States Patent and Trademark Office, 2015. – Режим доступу: http://patft.uspto.gov/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Додаток 1

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ 
СТАЖУВАННЯ

студентом ___ курсу магістратуригрупи ______ денноїформинавчання

спеціальності «______________________________________________________

_____________________________________________________________________»Завдання за планом

Термін виконання

Фактичне виконання

Підписи

наукового

керівника та

керівника

відкафедри.

Розробка індивідуального графіку

Проходження стажування.  Узгодження його  з

науковим керівником магістерської роботи  та

керівником стажування від  кафедри.

 

 

 

Формулювання  теми магістерських

досліджень,  визначення  предмету  та  об’єкту

дослідження.

 

 

 

Ознайомлення  з науковими напрямами

роботи установи на якій проходять стажування.

 

 

 

Ознайомлення  з іноземними  та

Вітчизняними науково-інформаційними

джерелами  за спеціалізацією,  обрання наукової

проблематики та формування бібліографії.

 

 

 

Збір  та обробка відповідними  методами

фактичного,  фактологічного  та  статистичного

матеріалу щодо стану об’єкту дослідження. 

 

 

 

Ознайомлення  з  нормативно-правовою

документацією  заобраною  проблематикою  та

формування напрямів удосконалення щодо стану

об’єкту дослідження. 

 

 

 

Виконання індивідуального завдання  з  обраної

Проблеми досліджень.

 

 

 

Оформленнязвіту з стажування.

 

 

 


Узгоджено:                 дата 

Науковий керівник магістерської роботи

______________________________
(науковий ступінь, вчене звання керівника,  прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник стажування від кафедри

______________________________
(науковий ступінь, вчене звання керівника, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Додаток 2

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ДЕТАЛЕЙ МАШИН І ПТМ

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ МАГІСТРІВ

 

Студента (ки) _____ курсу магістратури групи _____

спеціальності ______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Термін стажування з_____________ по______________ 201__р.

База стажування _____________________________________________

Науковий керівник магістерської роботи

_____________________________________
(науковий ступінь, вчене звання керівника)

_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник стажування від кафедри

______________________________________
(науковий ступінь, вчене звання керівника)

______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Запоріжжя-201__р.

 

Додаток 3

Тематика магістерських робіт галузі знань   «Механічна інженерія» за освітньо-професiйною програмою «Пiдйомно-транспортні, дорожні, будівельні,  меліоративні машини і обладнання » спеціальності «133 Галузеве машинобудування» .

№ п/п

Тематика

1

Моделювання різних процесів (метод дощу, еквівалентність, аналогово-цифрові методи).

 

2

Структура, конструкції ПТДБМ машин

3

Кінематика, динаміка, жорсткість, міцність, стійкість, витривалість ПТДБМ машин.

 

4

Приводи, системи керування машин

5

Землерийні машини.

 

6

Діагностика, експлуатація і ремонт ПТДБМ машин

7

Машини для виробництва будівельних матеріалів.

 

8

Технологія виробництва машин

9

Логістика і механізація вантажно-розвантажувальних робіт

10

Ліфти.

11

Робототехніка.

12

Конвеєри.

 

13

Методики розрахунків, науковий експеримент

14

Ресурс та витривалість, довговічність машин.

15

Грейфери. Конструкції, зачерпуюча здатність, фізика процесів зачерпування

16

Розрахунки з’єднань елементів металоконструкцій ПТДБМ машин

17

Науково-методичні розробки:

1)Методичні вказівки.

2)Навчальні посібники.

3)Наукові статті, публікації, патенти.

 

18

Реконструкція або модернізація ПТДБМ машин:

1)Підвищення вантажопідйомності існуючих кранів.

2)Підвищення продуктивності машин.

3)Підвищення технологічних швидкостей ПТДБМ машин.

4)Зменшення металоємності машин.

 

19

Взаємозмінність, модульність, трансформерізація ПТДБМ машин.