Форма № 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 (найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

 

Нацiональний університет «Запорiзька полiтехнiка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра _____ ДМ і ПТМ ________

    (назва кафедри, яка відповідає за дисципліну)

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                            

________________________________

“______”_______________20___ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 ___________03.18 Модульне проектування ВПМ_______________

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність __133 Галузеве машинобудування____________________

                                                                                   (код і назва спеціальності)

 

освітня програма (спеціалізація)__«Підйомно-транспортні, дорожні,

 будівельні, меліоративні машини і обладнання»_________________

                                (назва спеціалізації)

інститут, факультет____ Машинобудівний ____________________________

    (назва інституту, факультету)

 

мова навчання_____________українська_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2020 рік


                                                          

Робоча програма «Модульне проектування ВПМ» для студентів спеціальністі  133 Галузеве машинобудування освітня програма (спеціалізація) Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнанняня.________________________________________________________

( назва спеціалізації)

 

«   » ________2020 року - 9 с.

 

                                       

Розробники: Руднєв Олександр Михайлович,  доцент кафедри ДМ  і ПТМ, доцент, к.т.н.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри  Деталі машин і ПТМ

 

Протокол від  «18» серпня 2020року № 1

 

                         Завідувач кафедри                                            Деталі машин і ПТМ

 

                                                                __________________(Мартовицький Л.М.)

                                                        (підпис)                             (прізвище та ініціали)        

«__»  ________2020 р.    

 

Схвалено науково-методичною комісією ___Машинобудівного____факультету _______________________________________________________

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року         Голова                   (_____________)

                                                                       (підпис)              (прізвище та ініціали)        

 

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми* __________________________________ ________________________________________________________________________________

 

“_____”________________20__ року         Керівник групи     _____________ (________________)

                                                                                                                                                  (підпис)                                          (прізвище та ініціали)        

 

*Якщо дисципліна викладається невипусковою кафедрою

 

 

__________, 2020  рік

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3.0

Галузь знань

13 «Механічна інженерія»___

(шифр і назва)

Вибіркова

 

Модулів –

Спеціальність (освітня програма,спеціалізація): 133 Галузеве машинобудування «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Рік підготовки:

Змістових модулів –3

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                        (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90/90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента – 60

Освітній ступінь:

бакалавр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

2

-

Самостійна робота

60год.

84 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання – 6/84

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Мета та завдання навчальної дисципліни

«Модульне проектування ВПМ» є однією з дисциплін професійного спрямування для студентів з освітнім рівнем бакалавра.

1.1 Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з модульним  принципом конструювання машин.

1.2 Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб майбутній бакалавр

знав: основні типи стандартних модульних одиниць при  конструюванні вантажопідйомних машин.

вмів: зробити вибір і розрахунок модульних одиниць механізмів підйому вантажу, включаючи вантажозахватні пристрої; механізмів пересування; механізмів повороту; зробити вибір мотор-редукторів; користуватися спеціальною літературою, довідниками, стандартами й нормалями.

1.3 Дисципліни, засвоєння яких необхідне для вивчення курсу «Модульне проектування ВПМ»: теоретичні основи машинобудування, деталі машин , вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка, проектування металоконструкцій .

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

3К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3КЗ. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних    джерел.

3К7. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей

3К9. Здатність працювати автономно та в команді.

фахові компетентності:

ФК1.  Здатність застосовувати комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування.

ФК6.  Здатність визначати техніко-економічну ефективність машин, процесів, устаткування й організації галузевого машинобудування та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів і методів комп’ютерного моделювання.

ФК8.  Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.

 

Очікувані програмні результати навчання:

РН1. Знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування.

РН8. Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання

РН17. Здатність проектувати, готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу

 

 

 

3.     Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Модульний принцип розрахунку і вибору конструкцій ВПМ.

Тема 1. Зміст курсу «Модульне проектування ВПМ»  та його значення для інженерної освіти.

 Сучасний рівень розвитку світової кранобудівної техніки, науково-дослідних і конструкторських робіт. Визначення модульного підходу в процесі побудови ВПМ. Економічні питання модульного проектування та будівництва ВПМ.

Тема 2. Модульний підхід до розрахунків  і вибору конструкцій ВПМ.

Змістовий модуль 2. Модульні одиниці ВПМ.

Тема 3. Модульні одиниці металоконструкцій і механізмів  ВПМ  . головні балки. Кінцеві балки. Візки. Електроталі. Моторні грейфери

Змістовий модуль 3. Модульні елементи механізмів вантажопідйомних машин.

Тема 4. Механізм підйому

Типові підвіски канатні і ланцюгові. Порядок підбору. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора. Барабани з вмонтованими двигунами. Гідро штовхачі як модульна одиниця.

Тема 5.  Механізми пересування.

 Колесні модулі. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора для механізма пересування.

Тема 6. Визначення електроталя як модульної одиниці

Тема 7. Схеми кранів SMARTON

Безрамні візки. Використання мотор редукторів.

Змістовий модуль 4. Модульні конструкції стрілових кранів.

Тема 8. Стрілові гусеничні крани як ВПМ виконані по модульному принципу. Стріли як модульні одиниці і їх характеристики. Секції баштових кранів. Вантажні характеристики кранів з БСО.

 

Практичні заняття

Практичні заняття проводяться для закріплення й поглиблення знань, отриманих студентами на лекціях і сприяти виробітку в студентів навичок у виконанні практичних розрахунків елементів і механізмів вантажопідйомних машин з урахуванням вимог Держгірпромнагляду із застосуванням сучасних обчислювальних пристроїв, використанням необхідної довідкової літератури й нормативно-технічної документації й т.п.

Рекомендується розгляд наступних тем:

1 Проведення розрахунку механізму підйому по програмі «Світ ВПМ».

2. Конструкції і вибір електроталей .

3. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора.                   

4. Стріли гусеничних кранів як модульні одиниці,їх характеристики і

    порядок їх вибору взалежності від цілей виробництва .

 

                             4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Модульний принцип розрахунку і вибору конструкцій ВПМ.

Тема 1. Вступ Зміст курсу «Модульне проектування ВПМ»  та його значення для інженерної освіти.

 

3

1

 

 

 

2

3

1

 

 

 

2

Тема 2.

 Модульний підхід до розрахунків  і вибору конструкцій ВПМ.

 

9

1

2

 

 

6

13

1

2

 

 

10

Разом за змістовим модулем 1

12

2

2

 

 

8

16

2

2

 

 

12

Змістовий модуль 2. Модульні одиниці ВПМ..

Тема 3. Модульні одиниці металоконструкцій і механізмів ВПМ головні балки. Кінцеві балки. Візки. Електроталі. Моторні грейфери

18

2

2

 

 

14

25

1

 

 

 

24

Разом за змістовим модулем 2

18

2

2

 

 

14

25

1

 

 

 

24

Змістовий модуль 3. Модульні елементи механізмів вантажопідйомних машин.

Тема 4. Механізм підйому

Типові підвіски канатні і ланцюгові. Порядок підбору. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора. Барабани з вмонтованими двигунами. Гідро штовхачі як модульна одиниця.

11

2

4

 

 

5

6

1

 

 

 

6

Тема 5. Механізми пересування.

Колесні модулі. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора для механізма пересування.

7

2

 

 

 

5

6

 

 

 

 

6

Тема 6. Визначення електроталя як модульної одиниці

 

13

2

4

 

2

5

8

 

 

 

 

8

Тема 7. Схеми кранів SMARTON

Безрамні візки. Використання мотор редукторів.

6

2

 

 

 

4

4

 

 

 

 

4

Разом за змістовим модулем 3

37

8

8

 

2

19

25

1

 

 

 

24

Змістовий модуль 4. Модульні конструкції стрілових кранів.

Тема 8. Стрілові гусеничні крани як ВПМ виконані по модульному принципу.

Стріли як модульні одиниці і їх характеристики. Секції баштових кранів. Вантажні характеристики кранів з БСО.

23

2

2

 

 

19

24

 

 

 

 

24

Разом за змістовим модулем 4

23

2

2

 

 

19

24

 

 

 

 

24

Усього годин

90

14

14

 

2

60

90

4

2

 

 

84

 

 

 

 

5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Проведення розрахунку механізму підйому по програмі «Світ ВПМ».

2/2

2

 Конструкції і вибір електроталей .

4

3

Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора.

4

4

4. Стріли гусеничних кранів як модульні одиниці, їх характеристики і порядок їх вибору взалежності від цілей виробництва .

4

 

Разом

14/2

 

 

 

 

 

6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Сучасний рівень розвитку світової кранобудівної техніки, науково-дослідних і конструкторських робіт. Визначення модульного підходу в процесі побудови ВПМ. Економічні питання модульного проектування та будівництва ВПМ.

2/2

 

 

2

Модульний підхід до розрахунків  і вибору конструкцій ВПМ

6/6

3

 Модульні одиниці металоконструкцій і механізмів  ВПМ  . головні балки. Кінцеві балки. Візки. Електроталі. Моторні грейфери

14/24

4

Механізм підйому.Типові підвіски канатні і ланцюгові. Порядок підбору. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора. Барабани з вмонтованими двигунами. Гідро штовхачі як модульна одиниця.

5/6

5

Механізми пересування. Колесні модулі. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора для механізма пересування.

5/6

6

Визначення електроталя як модульної одиниці

5/8

7

Схеми кранів SMARTON Безрамні візки. Використання мотор редукторів.

4/4

8

Стрілові гусеничні крани як ВПМ виконані по модульному принципу. Стріли як модульні одиниці і їх характеристики. Секції баштових кранів. Вантажні характеристики кранів з БСО.

 

19/24

 

Разом

60/84

 

 

7. Розподіл балів, які отримують студенти

                                                                   Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

5

10

25

5

5

10

5

25


Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

8. Методичне забезпечення

1. Робоча програма курсу.

2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт..

3 Методичні вказівки до самостійної роботи..

4 Питання до самопідготовки

 

9. Рекомендована література

Базова

1. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідального обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18. Київ, 2018 р.

2. Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины, М., Машиностроение, 1985, 473 с. с илл.

3. Иванченко Ф.К. Конструкции и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа., 1988, 424с.

4. Справочник по кранам / под ред. Гохберг М.М., том I, Л., Машиностроение, 1998, 536 с., том II, Л., Машиностроение, 1973, 559 с.

5. П.И. Пузырьков Крановые подвески грузоподъемных машин.

 

Допоміжна

1.  Гайдамака В.Ф.Грузоподъемные машины. "Выща школа 1989 -328с.

2.  Александров М.П. Тормоза подъемно-транспортных машин. М., Машиностроение, 1976, 383 с.

3.  ВНИИПТМАШ - РТМ Краны грузоподъемные. Серия 24.090. Издание с 1976 и последующие года.

4.  Шабашов А.Н., Лысяков А.Г. Мостовые краны общего назначения. М., Машиностроение, 1980, 304 с.

5.  Подъемно-транспортные машины. Атлас конструкций под ред. Александрова М.П. и Решетова Д.Н., М., Машиностроение, 1973,256 с.

        6. Мотор - редуктори EVRODRIVE.

                      Література до практичних і самостійних занять:

1. Методичні вказівки до виконання до виконання практичних робіт самостійної роботи  з дисципліни “«Модульне проектування ВПМ»  для студентів напряму 6.05503080 «Машинобудування» усіх форм навчання “ Проектування механізмів підйому і пересування талей ”: /Укл. О.М. Руднєв, В.О.Лятуринський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Модульне проектування ВПМ»  для студентів напряму 6.05503080

 «Машинобудування»: /Укл. О.М. Руднєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.

 

10. Інформаційні ресурси

 

1.           Процеси конструювання кранів в інституті «Запоріжгідросталь» .

2.           Процеси виготовлення кранів на підприємстві  «Запоріжкран , KONEKRANE-УКРАЇНА» .

3.           Проспекти провідних кранобудівних фірм світу.

4.           Проспекти провідних кранобудівних фірм світу.

5.     Журнали «Подъемные сооружения», «Спеціальна техніка».,Інтернет-ресурси.

6.https://learn.ztu.edu.ua/course/view.php?id=129

7.http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17856

8.http://www.dgma.donetsk.ua/metod/opm/dm___detali_mashin/Курс%20лекцій%20Деталі%20машин.pdf

9.http://www.detalmach.ru/lect.html

10. gnmc@gnmc.kiev.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС

МОДУЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ВПМ

        

Тип: нормативна

Курс (рік навчання): 4 (4)

Семестр: 7

Кредити: 3

Викладач: Руднєв Олександр Михайлович,  канд. техн. наук, доцент

Розподіл годин: загальна кількість 90 годин (14/6 лекцій,14/2практичних, 60/84 годин самостійної роботи).

Лекції, практичні роботи, індивідуальне завдання (реферат)

Метою курсу  полягає в тому, щоб ознайомити ознайомити студентів з модульним  принципом конструювання машин.

 

Вміст курсу: теоретичні основи машинобудування, деталі машин , вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка, проектування металоконструкцій .

 

Структура курсу:

Змістовий модуль 1 Модульний принцип розрахунку і вибору конструкцій ВПМ.

Тема 1. Зміст курсу «Модульне проектування ВПМ»  та його значення для інженерної освіти.

 Сучасний рівень розвитку світової кранобудівної техніки, науково-дослідних і конструкторських робіт. Визначення модульного підходу в процесі побудови ВПМ. Економічні питання модульного проектування та будівництва ВПМ.

Тема 2. Модульний підхід до розрахунків  і вибору конструкцій ВПМ.

Змістовий модуль 2. Модульні одиниці ВПМ.

Тема 3. Модульні одиниці металоконструкцій і механізмів  ВПМ  . головні балки. Кінцеві балки. Візки. Електроталі. Моторні грейфери

Змістовий модуль 3. Модульні елементи механізмів вантажопідйомних машин.

Тема 4. Механізм підйому

Типові підвіски канатні і ланцюгові. Порядок підбору. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора. Барабани з вмонтованими двигунами. Гідро штовхачі як модульна одиниця.

Тема 5.  Механізми пересування.

 Колесні модулі. Порядок розрахунку і вибору мотор-редуктора для механізма пересування.

Тема 6. Визначення електроталя як модульної одиниці

Тема 7. Схеми кранів SMARTON

Безрамні візки. Використання мотор редукторів.

Змістовий модуль 4. Модульні конструкції стрілових кранів.

Тема 8. Стрілові гусеничні крани як ВПМ виконані по модульному принципу. Стріли як модульні одиниці і їх характеристики. Секції баштових кранів. Вантажні характеристики кранів з БСО.

 

Результати навчання:

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

3К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3КЗ. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних    джерел.

3К7. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей

3К9. Здатність працювати автономно та в команді.

фахові компетентності:

ФК1.  Здатність застосовувати комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування.

ФК6.  Здатність визначати техніко-економічну ефективність машин, процесів, устаткування й організації галузевого машинобудування та їхніх складників на основі застосовування аналітичних методів і методів комп’ютерного моделювання.

ФК8.  Здатність демонструвати творчий та інноваційний потенціал у проектних розробках.

Очікувані програмні результати навчання:

РН1. Знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування.

РН8. Розуміння і вміння застосовувати методи конструювання типових вузлів та механізмів відповідно до поставленого завдання

РН17. Здатність проектувати, готувати виробництво та експлуатувати вироби, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу

 

Оцінювання: за результатами засвоєння дисципліни складається залік.

При оцінюванні враховують здатність проектувати та розраховувати елементи механізмів підйому та головного устаткування, яке забезпечує надійну експлуатацію вантажних, вантажо-пасажирських і пасажирських ліфтів У разі відвідування всіх занять і своєчасного засвоєння тем курсу, своєчасного виконання всіх частин розрахункового завдання /реферату/ може бути використана наступна схема оцінювання.

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий модуль № 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

100

5

10

25

5

5

10

5

25


У разі невідвідування певних тем оцінка може знижуватись шляхом віднімання певної кількості балів у відповідності до вищевказаної таблиці. Зниження оцінки може бути скомпенсоване шляхом відпрацювання пропущених занять та виконання додаткових завдань.

Академічна доброчесність: студент повинен виконувати роботи самостійно, не допускається залучення при розв¢язання індивідуальних завдань інших здобувачів освіти. У разі виявлення ознак плагіату робота не зараховується та дисципліна не вважається зарахованою.

 

Література:

1. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,підіймальних пристроїв і відповідального обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18. Київ, 2018 р

2. Александров М.П. и др. Грузоподъемные машины, М., Машиностроение, 1985, 473 с. с илл.

3. Иванченко Ф.К. Конструкции и расчет подъемно-транспортных машин. – К.: Вища школа., 1988, 424с.

4. Справочник по кранам / под ред. Гохберг М.М., том I, Л., Машиностроение, 1998, 536 с., том II, Л., Машиностроение, 1973, 559 с.

5. П.И. Пузырьков Крановые подвески грузоподъемных машин.

       6.Гайдамака В.Ф.Грузоподъемные машины. "Выща школа 1989 -328с.

       7.Александров М.П. Тормоза подъемно-транспортных машин. М., Машиностроение, 1976, 383 с.

8.ВНИИПТМАШ - РТМ Краны грузоподъемные. Серия 24.090. Издание с 1976 и последующие года.

        9.Шабашов А.Н., Лысяков А.Г. Мостовые краны общего назначения. М., Машиностроение, 1980, 304 с.

      10.Подъемно-транспортные машины. Атлас конструкций под ред. Александрова М.П. и Решетова Д.Н., М., Машиностроение, 1973,256 с.

       11. Мотор - редуктори EVRODRIVE.