МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 (найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

 

Нацiональний університет «Запорiзька полiтехнiка»

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра _____ ДМ і ПТМ ________

    (назва кафедри, яка відповідає за дисципліну)

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор (перший проректор)

                                                                                                           

________________________________

“______”_______________2020 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Нормативна база створення і експлуатації  машин

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність __133 Галузеве машинобудування____________________

                                                                                   (код і назва спеціальності)

 

освітня програма (спеціалізація)__«Підйомно-транспортні, дорожні,

 будівельні, меліоративні машини і обладнання»_________________

                                (назва спеціалізації)

інститут, факультет____ Машинобудівний ____________________________

    (назва інституту, факультету)

 

мова навчання_____________українська_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2020 рік


Робоча програма «Нормативна база створення і експлуатації машин» для студентів спеціальністі  133 Галузеве машинобудування освітня програма (спеціалізація) Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнанняня.________________________________________________________

( назва спеціалізації)

 

«   » ________2020 року - 9 с.

 

                                       

Розробники: Руднєв Олександр Михайлович,  доцент кафедри ДМ  і ПТМ, доцент, к.т.н.

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри  Деталі машин і ПТМ

 

Протокол від  «18» серпня 2020року № 1

 

                         Завідувач кафедри                                            Деталі машин і ПТМ

 

                                                                __________________(Мартовицький Л.М.)

                                                        (підпис)                             (прізвище та ініціали)        

«__»  ________2020 р.   

 

Схвалено науково-методичною комісією ___Машинобудівного____факультету _______________________________________________________

Протокол від.  “____”________________20___ року № ___

 

“_____”________________20__ року         Голова                   (_____________)

                                                                       (підпис)              (прізвище та ініціали)        

 

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми* __________________________________ ________________________________________________________________________________

 

“_____”________________20__ року         Керівник групи     _____________ (________________)

                                                                                                                                                  (підпис)                                          (прізвище та ініціали)        

 

*Якщо дисципліна викладається невипусковою кафедрою

 

 

__________, 2020  рік

 

 

 

 

1.     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3.0

Галузь знань

13 «Механічна інженерія»___

(шифр і назва)

Вибіркова

 

Модулів –

Спеціальність (освітня програма,спеціалізація): 133 Галузеве машинобудування «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

                        (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90/90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30

самостійної роботи студента – 60

Освітній ступінь:

бакалавр

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 

 

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/60

для заочної форми навчання –6/84

 

 

 


 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Нормативна база створення і експлуатації машин є однією з дисциплін, професійного спрямування для студентів з освітнім рівнем бакалавра.

1.1.       МЕТА викладання дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити студентів з законодавчою і нормативною основою безпечного створення та експлуатації ВП кранів.

1.2.       ЗАВДАННЯ вивчення дисципліни полягає в тому, щоб майбутній бакалавр, дипломований спеціаліст (інженер), магістр

знав: правила, ГОСТи, ДЕСТУ, ДНАОПи, НПАОПи і інші нормативні документи створення та безпечної експлуатації ВП кранів та ліфтів.

вмів: користуватися основними законодавчими і нормативними актами, що забезпечують безпечну експлуатацію і створення ВП кранів та ліфтів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

3К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3КЗ. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних    джерел.

3К4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

3К8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

фахові компетентності:

ФК1. – Здатність застосовувати комп'ютерні програмні засоби для розв'язування інженерних завдань галузевого машинобудування.

ФК11.  Здатність застосовувати норми галузевих стандартів.

ФК12.  Здатність використовувати знання у розв'язуванні завдань підвищення якості продукції та її контролю..

 

Очікувані програмні результати навчання:

РН1. Знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування.

РН2. Здатність збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку нових технологій в галузі.

РН12. Здатність розуміти проблеми охорони праці та правові питання і передбачати соціальні й екологічні наслідки реалізації технічних завдань.

РН21. Здатність виявляти закономірності та вади процесів, пов’язаних з експлуатацією обладнання галузевого машинобудування на основі статистичного аналізу його фактичних показників і намічати напрямки його оптимізації.

 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Загальні положення

Тема 1. Вступ.

Значення нормативної документації для безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів та ліфтів. Офіційні державні організації і установи, що регламентують безпечне створення та експлуатацію вантажопідйомних кранів та ліфтів.

Тема 2. Правила створення та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів (ПББЕВК) та Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ).

Загальні положення ПСБЕВК. Технічні вимоги ПББЕВК. Виготовлення вантажопідйомних кранів. Монтаж вантажопідйомних кранів. Випробування змонтованих кранів. Випробування з’ємних вантажозахватних пристроїв.

Загальні положення ПББЕЛ. Технічні вимоги ПББЕЛ. Виготовлення ліфтів. Монтаж ліфтів. Випробування змонтованих ліфтів.

Змістовий модуль 2 Вимоги безпеки до будови вантажопідіймальних кранів та їх складових частин

Тема 3. Механізми.

Тема 4. Канати. Кріплення, запаси міцності (коефіцієнти використання) канатів. Ланцюги. Застосування, коефіцієнти міцності. Барабани, блоки та зірочки. Гальма, Ходові колеса. Опорні деталі, Упори та буфера. Прилади безпеки. Механізми та апарати керування. Кабіни керування. Огорожа, галереї площадки та драбини.

Тема 5. Встановлення вантажопідйомних кранів. Кранові путі. Експлуатація вантажопідйомних кранів та з’ємних вантажозахватних пристроїв.

Змістовий модуль 3 Вимоги до експлуатації

Тема 6. Реєстрація. Дозвіл на пуск в роботу. Технічне освідчення. Нагляд та обслуговування.

 

Змістовий модуль 4. Виконання робіт. Відомчий нагляд і обслуговування. Відповідальність

Тема 7. Проведення робіт за допомогою вантажопідйомних кранів. Відповідальність за порушення правил та порядок розслідування аварій та нещасних випадків.

Тема 8. Класифікація кранів згідно з ПСБЕВК. Параметри вантажопідйомних кранів. Паспорт крана. Межові відхилення рейкових путів від проектного положення. Знакова сигналізація при переміщенні вантажів кранами.

Тема 9. Типові інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників.

Загальні положення. Обов'язки кранівника перед пуском крана в роботу. Обовязки кранівника під час роботи крана. Додаткові вимоги під час роботи спеціальними кранами. Обслуговування крана. Відповідальність кранівника.

Особливості безпечного ведення робіт для кранівників баштових, портальних, стрілових самохідних кранів.

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників.

Загальні положення. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників. Обовязки стропальників перед початком роботи. Обов’язки стропальників при обв’язці та зачепленні вантажів. Обов’язки стропальників при підніманні та переміщенні вантажу. Обовязки стропальників при опусканні вантажу. Відповідальність стропальників.

Тема 10. Експертне обстеження вантажопідйомних кранів і ліфтів.

Оцінка технічного стану кранів і ліфтів. Призначення ОМД та галузь використання.

Об’єкти та періодичність обстеження. Організація робіт з обстеження. Проведення робіт по обстеженню кранів. Загальні положення.

Перевірка стану металоконструкції. Остатні деформації. Корозія металоконструкції. Контроль болтових, заклепкових, шарнірних зєднань. Перевірка стану механізмів та приладів безпеки. Перевірка електрообладнання. Оформлення результатів обстеження. Відповідальність за проведення обстеження крана.

Види дефектів і пошкоджень, їх допускні значення у вантажопідйомних кранів. Дефекти електрообладнання.

Форми документів експертного обстеження мостових, козлових та спец, кранів.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Загальні положення

Тема 1. Вступ

6

 

 

 

2

4

5

1

 

 

 

4

Тема 2. Правила створення та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів (ПББЕВК) та Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ).

14

4

 

 

 

10

12

2

 

 

 

10

Разом за змістовим модулем 1

20

4

 

 

2

14

17

3

 

 

 

14

Змістовий модуль 2 Вимоги безпеки до будови вантажопідіймальних кранів та їх складових частин

Тема 3. Загальні вимоги

8

2

 

 

 

6

11

1

 

 

 

10

Тема 4. Механізми.

8

2

 

 

 

6

10

 

 

 

 

10

Тема 5. Встановлення вантажопідйомних кранів

6

2

 

 

 

4

10

 

 

 

 

10

Разом за змістовим модулем 2

22

6

 

 

 

16

31

1

 

 

 

30

Змістовий модуль 3 Вимоги до експлуатації

Тема 6. Реєстрація. Дозвіл на пуск в роботу.

20

4

 

 

2

14

7

1

 

 

 

6

Разом за змістовим модулем 3

20

4

 

 

2

14

7

1

 

 

 

6

Змістовий модуль 4 Виконання робіт. Відомчий нагляд і обслуговування Відповідальність.

Тема 7. Проведення робіт за допомогою вантажопідйомних кранів. Відповідальність за порушення правил та порядок розслідування аварій та нещасних випадків.

8

4

 

 

 

4

14

1

 

 

1

12

Тема 8. Класифікація кранів згідно з ПСБЕВК.

6

2

 

 

 

4

10

 

 

 

 

10

Тема 9. Типові інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників і стропальників.

6

2

 

 

 

4

5

 

 

 

 

5

Тема 10. Експертне обстеження вантажопідйомних кранів і ліфтів.

6

2

 

 

 

4

6

 

 

 

 

6

Разом за змістовим модулем 4

26

10

 

 

 

16

32

1

 

 

1

33

Усього годин

90

26

 

 

4

60

90

6

 

 

1

84

 

 

 

 

 

 

 

5. Самостійна робота

 

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вступ

4

2

Правила створення та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів (ПББЕВК) та Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ).

10

3

Загальні вимоги

6

4

Механізми.

6

5

Встановлення вантажопідйомних кранів

4

6

Реєстрація. Дозвіл на пуск в роботу.

14

7

Проведення робіт за допомогою вантажопідйомних кранів. Відповідальність за порушення правил та порядок розслідування аварій та нещасних випадків.

 

4

8

Класифікація кранів згідно з ПСБЕВК.

4

9

Типові інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників і стропальників.

4

10

Експертне обстеження вантажопідйомних кранів і ліфтів.

4

 

Разом

60

                                                                   

6. Розподіл балів, які отримують студенти

                                                                   Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий

модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий

модуль № 4

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

7. Методичне забезпечення

1. Робоча програма курсу.

2. Кваліфікаційні завдання.

3. Питання до самопідготовки.

4. Методичні вказівки до самостійних завдань.

 

8. Рекомендована література

 

Базова

1.    Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів. Підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18. Київ, 2018 р.

2.    Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. НПАОП 0.00-1.02-08. Київ, 2008 р.

3.    ДНАОП 0.00-5.03-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів.

4.    ДНАОП 0.00-5.04-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників, які обслуговують вантажопідйомні крани.

5.    ДНАОП 0.00-5.18-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників кранів мостового типу.

6.    ДНАОП 0.00-5.05.95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників баштових кранів.

7.    ДНАОП 0.00-5.19-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників портальних кранів.

8.    ОМД 33497324.003-2005. Методика експертного обстеження(технічного діагностування) стрілових самохідних і залізничних кранів.

9.    ОМД 13801244.001-2005. Методика експертного обстеження(технічного діагностування) баштових кранів .

10. МВ 22959884.001-2004. Методчні вказівки з проведення експертного обстеження підйомників.

11. МУ 001.03-2003. Крани портальні,крани перевантажувачі. Експертне обстеження.

12.  Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів. НПАОП 0.00-1.22-08. Київ, 2009 р.

 

Допоміжна

1. Справочник по кранам / Под ред. М.М. Гохберга. – Л.: Машиностроение, Т1, Т2 – 1988.

 

9. Інформаційні ресурси

 

             1.gnmc@gnmc.kiev.ua

 2.Журнали «Подъемные сооружения».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС

НОРМАТИВНА БАЗА СТВОРЕННЯ I ЕКСПЛУАТАЦIЇ МАШИН

        

Тип: нормативна

Курс (рік навчання): 4 (4)

Семестр: 7

Кредити: 3

Викладач: Руднєв Олександр Михайлович,  канд. техн. наук, доцент

Розподіл годин: загальна кількість 90 годин (26/6 лекцій,4/1практичних, 60/83 годин самостійної роботи).

Лекції, практичні роботи, індивідуальне завдання (реферат)

Метою курсу  полягає в тому, щоб ознайомити студентів з законодавчою і нормативною основою безпечного створення та експлуатації ВП кранів.

Вміст курсу: правила, ГОСТи, ДЕСТУ, ДНАОПи, НПАОПи і інші нормативні документи створення та безпечної експлуатації ВП кранів та ліфтів.

 

Структура курсу:

Змістовий модуль 1. Загальні положення

Тема 1. Вступ.

Значення нормативної документації для безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів та ліфтів. Офіційні державні організації і установи, що регламентують безпечне створення та експлуатацію вантажопідйомних кранів та ліфтів.

Тема 2. Правила створення та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів (ПББЕВК) та Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (ПББЕЛ).

Загальні положення ПСБЕВК. Технічні вимоги ПББЕВК. Виготовлення вантажопідйомних кранів. Монтаж вантажопідйомних кранів. Випробування змонтованих кранів. Випробування з’ємних вантажозахватних пристроїв.

Загальні положення ПББЕЛ. Технічні вимоги ПББЕЛ. Виготовлення ліфтів. Монтаж ліфтів. Випробування змонтованих ліфтів.

Змістовий модуль 2 Вимоги безпеки до будови вантажопідіймальних кранів та їх складових частин

Тема 3. Механізми.

Тема 4. Канати. Кріплення, запаси міцності (коефіцієнти використання) канатів. Ланцюги. Застосування, коефіцієнти міцності. Барабани, блоки та зірочки. Гальма, Ходові колеса. Опорні деталі, Упори та буфера. Прилади безпеки. Механізми та апарати керування. Кабіни керування. Огорожа, галереї площадки та драбини.

Тема 5. Встановлення вантажопідйомних кранів. Кранові путі. Експлуатація вантажопідйомних кранів та з’ємних вантажозахватних пристроїв.

Змістовий модуль 3 Вимоги до експлуатації

Тема 6. Реєстрація. Дозвіл на пуск в роботу. Технічне освідчення. Нагляд та обслуговування.

 

Змістовий модуль 4. Виконання робіт. Відомчий нагляд і обслуговування. Відповідальність

Тема 7. Проведення робіт за допомогою вантажопідйомних кранів. Відповідальність за порушення правил та порядок розслідування аварій та нещасних випадків.

Тема 8. Класифікація кранів згідно з ПСБЕВК. Параметри вантажопідйомних кранів. Паспорт крана. Межові відхилення рейкових путів від проектного положення. Знакова сигналізація при переміщенні вантажів кранами.

Тема 9. Типові інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників.

Загальні положення. Обов'язки кранівника перед пуском крана в роботу. Обовязки кранівника під час роботи крана. Додаткові вимоги під час роботи спеціальними кранами. Обслуговування крана. Відповідальність кранівника.

Особливості безпечного ведення робіт для кранівників баштових, портальних, стрілових самохідних кранів.

Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників.

Загальні положення. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників. Обовязки стропальників перед початком роботи. Обов’язки стропальників при обв’язці та зачепленні вантажів. Обов’язки стропальників при підніманні та переміщенні вантажу. Обовязки стропальників при опусканні вантажу. Відповідальність стропальників.

Тема 10. Експертне обстеження вантажопідйомних кранів і ліфтів.

Оцінка технічного стану кранів і ліфтів. Призначення ОМД та галузь використання.

Об’єкти та періодичність обстеження. Організація робіт з обстеження. Проведення робіт по обстеженню кранів. Загальні положення.

Перевірка стану металоконструкції. Остатні деформації. Корозія металоконструкції. Контроль болтових, заклепкових, шарнірних зєднань. Перевірка стану механізмів та приладів безпеки. Перевірка електрообладнання. Оформлення результатів обстеження. Відповідальність за проведення обстеження крана.

Види дефектів і пошкоджень, їх допускні значення у вантажопідйомних кранів. Дефекти електрообладнання.

Форми документів експертного обстеження мостових, козлових та спец, кранів.

Результати навчання:

загальні компетентності:

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

3К2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3КЗ. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних    джерел.

3К4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

3К8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

Очікувані програмні результати навчання:

РН1. Знання і розуміння засад фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування.

РН2. Здатність збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку нових технологій в галузі.

РН12. Здатність розуміти проблеми охорони праці та правові питання і передбачати соціальні й екологічні наслідки реалізації технічних завдань.

РН21. Здатність виявляти закономірності та вади процесів, пов’язаних з експлуатацією обладнання галузевого машинобудування на основі статистичного аналізу його фактичних показників і намічати напрямки його оптимізації.

Оцінювання: за результатами засвоєння дисципліни складається залік.

При оцінюванні враховують здатність проектувати та розраховувати елементи механізмів підйому та головного устаткування, яке забезпечує надійну експлуатацію вантажних, вантажо-пасажирських і пасажирських ліфтів У разі відвідування всіх занять і своєчасного засвоєння тем курсу, своєчасного виконання всіх частин розрахункового завдання /реферату/ може бути використана наступна схема оцінювання.

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий

модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Змістовий

модуль № 4

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

 

 

У разі невідвідування певних тем оцінка може знижуватись шляхом віднімання певної кількості балів у відповідності до вищевказаної таблиці. Зниження оцінки може бути скомпенсоване шляхом відпрацювання пропущених занять та виконання додаткових завдань.

 

Академічна доброчесність: студент повинен виконувати роботи самостійно, не допускається залучення при розв¢язання індивідуальних завдань інших здобувачів освіти. У разі виявлення ознак плагіату робота не зараховується та дисципліна не вважається зарахованою.

 

Література:

1.Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів. Підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18. Київ, 2018 р.

2.Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів. НПАОП 0.00-1.02-08. Київ, 2008 р.

3.ДНАОП 0.00-5.03-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників стрілових самохідних кранів.

4.ДНАОП 0.00-5.04-95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників, які обслуговують вантажопідйомні крани.

5.ДНАОП 0.00-5.18-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників кранів мостового типу.

6.ДНАОП 0.00-5.05.95. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників баштових кранів.

7.ДНАОП 0.00-5.19-96. Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників портальних кранів.

8.ОМД 33497324.003-2005. Методика експертного обстеження(технічного діагностування) стрілових самохідних і залізничних кранів.

9.ОМД 13801244.001-2005. Методика експертного обстеження(технічного діагностування) баштових кранів .

10. МВ 22959884.001-2004. Методчні вказівки з проведення експертного обстеження підйомників.

11. МУ 001.03-2003. Крани портальні,крани перевантажувачі. Експертне обстеження.

12.Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів. НПАОП 0.00-1.22-08. Київ, 2009 р.