Мета вивчення навчальної дисципліни – підготовка бакалаврів до сприйняття наступних дисциплін становлення фахівців в галузі транспортних технологій на залізничному та автомобільному транспорті: одержання знань і практичних навичок виконання й читання зображень предметів на основі метода ортогонального проєкціювання, відповідно до діючих стандартів України, ознайомлення з довідковими матеріалами, отримання навичок техніки геометричного моделювання в середовищі сучасних автоматизованих графічних систем.

Завдання навчальної дисципліни:

1. Оволодіння методами побудови зображень геометричних об’єктів на площині.

2. Опанування способами та алгоритмами розв’язування задач з нарисної геометрії.

3. Вміння читати кресленики.

4. Розроблення креслеників, проєктів в галузі транспортних технологій відповідно до діючих стандартів України за допомогою креслярських інструментів.

5. Застосування сучасних автоматизованих графічних систем в навчальній діяльності.