Метою вивчення дисципліни є формування  у студентів  навичок самостійної проектувальної роботи, що передбачає досконале володіння теорією та технікою моделювання засобами силових електронних апаратів.

Завдання. Формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у майбутніх фахівців з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки відповідно до поставленої мети. Вивчити основні положення, методики та закони побудови моделей з використанням силових електронних апаратів і проведення досліджень динаміки електромагнітних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;

- здатність здійснювати постановку системних задач досліджень з використанням технології структурного передбачення і методології інноваційного синтезу для довільних класів електромеханічних об’єктів

фахові компетентності:

- здатність розробляти математичні моделі досліджуваних електротехнологічних комплексів та систем, фізичних процесів і явищ у професійній сфері, проводити розрахунки пристроїв, елементів, систем керування та регулювання обладнанням енергоємних електротехнологічних комплексів та систем, проводити дослідження електромагнітних процесів у об’єктах енергоємних електротехнологічних комплексів та систем;

- здатність використовувати сучасні програмні продукти для моделювання для дослідження електромагнітних процесів у об’єктах з застосуванням силових електронних апаратів;

-   здатність використовувати системи та закони керування електротехнічним обладнанням.

Очікувані програмні результати навчання: студент має оволодіти основними сучасними методами математичного моделювання та законами керування силовими електроними апаратами.