Мета та задачі дисципліни. Курс «Інженерної графіки» є першою загальнотехнічною дисципліною, що дає знання, необхідні для вивчення наступних технічних дисциплін, а також для майбутньої технічної діяльності.

         Відповідно до діючої навчальної програми у першому семестрі  навчання передбачені лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації, контрольні роботи та залік. На лекціях викладається необхідний теоретичний матеріал з „Нарисної геометрії” та „Інженерної графіки”. На практичних заняттях студенти закріплюють необхідний для виконання контрольних робіт, теоретичний матеріал та мають можливість набути практичних навичок з виконання конструкторської документації. Самостійна робота студентів передбачає розгляд окремих розділів дисципліни, винесених навчальним планом для самостійного вивчення. Найбільш складні питання студенти мають можливість з’ясувати на консультаціях. Контрольна робота призначена для перевірки знань студентів. Залік дозволяє з’ясувати рівень знань студентів, одержаних протягом семестру.

         У результаті вивчення «Інженерної графіки» студенти повинні: ознайомитися з теоретичними основами побудови зображень точки, прямої, площини, поверхні; ознайомитися із розв’язанням метричних та позиційних задач; вміти визначати геометричні форми різних деталей за їх зображеннями та вміти виконувати ці зображення.