Електрична енергія - універсальний вид енергії, що використовується людиною в різних областях його діяльності. Для її отримання, передачі та розподілу необхідно управляти потоками електроенергії (регулювати їх величину, нормовані параметри і інші характеристики). Функції управління потоками електроенергії, а також функції захисту систем електропостачання та споживачів електроенергії виконують електротехнічні пристрої, які називаються електричними апаратами.

Електричні апарати здійснюють підключення споживачів до джерел електроенергії або їх відключення в різних режимах роботи, а також захист споживачів і електротехнічних систем при різного роду аваріях. Такі апарати застосовуються практично у всіх технічних системах, пов'язаних з використанням електроенергії. Функції включення і відключення електричних ланцюгів в них виконуються електромеханічними пристроями, які є основою цього виду апаратів і тому званими електромеханічними.

З розвитком електроніки стали створюватися силові електронні апарати для управління параметрами електроенергії і її перетворенням. Ці апарати стали називатися статичними або просто електронними. Інтенсивний розвиток технологій силової електроніки призвело до створення електронних апаратів, що дозволяють істотно підвищити ефективність використання електроенергії. Ці функції були реалізовані завдяки принципово новим властивостям електронних апаратів - появи керованих електронних ключів (силових транзисторів), здатних працювати з високою частотою перемикання.

Даний курс розрахований на студентів, що навчаються для отримання кваліфікації бакалавра за напрямом «Електроенергетика ,електротехніка електромеханіка». Він включає тематичні розділи з прикладами розрахунку, контрольні питання для самоперевірки, висновки і виділені питання практики до досліджуваного розділу, що пояснюють, що викладається. Подібний підхід дозволить студенту краще засвоїти матеріал дисципліни.

У курсі розглянуті принципи функціонування основних видів електронних апаратів, наведено аналіз протікають в них електромагнітних процесів, що визначають принцип дії і перспективу розвитку при використанні електронних приладів нового покоління.

Вивчення дисципліни «Силові електронні апарати» сприяє формуванню професійних компетенцій, які характеризують студента в рамках науково-дослідної, проектно-конструкторської і організаційно-управлінської діяльності. В результаті вивчення матеріалів підручника студент повинен:

знати

  • • науково-технічну інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з тематики, пов'язаної з електронними апаратами;
  • • істота завдань аналізу поведінки електронних апаратів в системах розподілу електричної енергії;

вміти

  • • планувати і виконувати експериментальні дослідження електронних апаратів по заданій методиці, обробляти результати експериментів;
  • • застосовувати методи випробувань об'єктів професійної діяльності;
  • • виконувати проектні і конструкторські розробки простих систем розподілу електричної енергії низької напруги з використанням електронних апаратів на основі загальних принципів проектно-конструкторської діяльності, методів аналізу та моделювання;

володіти

  • • здатністю графічно відображати схемотехнічні і геометричні образи виробів і об'єктів професійної діяльності, в тому числі з використанням комп'ютерних технологій;
  • • здатністю і готовністю координувати діяльність членів трудового колективу, вирішуючи конкретні завдання в кооперації з колегами але роботі;
  • • здатністю і готовністю систематизувати і узагальнювати інформацію щодо формування, використання та оцінки вартості основних виробничих ресурсів.