Мета викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (Теніс

настільний):  формування у здобувачів вищої освіти світогляду і культури

особистості, що володіє громадянською позицією, моральними якостями,

почуттям відповідальності, самостійністю в прийнятті рішень, ініціативою,

толерантністю, здатністю успішної соціалізації в суспільстві, здатністю

використовувати різноманітні форми фізичної культури і спорту в

повсякденному житті для збереження і зміцнення свого здоров’я і здоров’я

своїх близьких, сім’ї та трудового колективу для якісного життя і ефективної

професійної діяльності.

 

Завдання дисципліни:

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення й самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

- формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності та навчання;

- зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму;

- оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, зберігання і зміцнення здоров'я;

- набуття рухових умінь і навичок, забезпечення загальної фізичної підготовленості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен засвоїти:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні

проблеми у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання, що

передбачає застосування теорій та методів відповідних наук, і

характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові

цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК4. Здатність працювати в команді.

ЗК5. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК6. Здатність спілкуватися українською мовою (усно та письмово).

ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища, реалізації

концепції сталого розвитку людства.