1-2 курс

Мета курсу «Фізичне виховання» баскетбол: удосконалення фізичної підготовленості, зміцнення здоров’я студентів протягом їх навчання у вищому навчальному закладі, виховання в них організаторських навичок, проведення самостійної роботи з фізичного виховання та спорту у суспільному житті і на виробництві, отримати та засвоїти основні знання, вміння та навички з навчальної дисципліни фізичне виховання (баскетбол).

 

Основні завдання курсу:

 

v   формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

v   зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному  розвитку організму;

v   розкриття всіх потенційних здатностей і прагнень студента через його спортивно-тренувальну і змагальну діяльність;

v   продовження спортивного довголіття;

       підвищення спортивної майстерності і надання можливості подальшого         спортивного удосконалювання;

v   формування спеціальних знань, умінь і навиків, необхідних для успішної професійної діяльності;

v       оволодіння системою практичних умінь і навичок занять основними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, зберігання і зміцнення здоров'я.

Курс з «Фізичного виховання» (баскетбол) допомагає розвивати особистість студента, готувати його до професійної діяльності, формувати установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами, формувати систему знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні, зміцнювати здоров'я, сприяти всебічному розвитку організму, профілактиці захворювань, забезпечувати високий рівень працездатності на протязі всього періоду навчання, забезпечувати загальну і професійно-прикладну фізичну підготовленість, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії.

Курс фізичного виховання (баскетбол) розрахований на 2 семестра і передбачає здачу 2 заліків.

 

 

За підсумком вивчення дисципліни студенти зобов'язані знати і вміти наступне:

 

Знати:

 

■       організацію фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах;

■      місце і роль фізичної культури і спорту у суспільстві, у вихованні, у забезпеченні здоров’я нації;

■      вплив фізичного навантаження на організм людини;

■      методи самоконтролю за станом свого організму у покої та під час фізичного навантаження;

■      засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість);

■      основи загальнооздоровчого тренування;

■      основи методики загартовування;

■      засоби і методи відновлення і підвищення фізичної та розумової працездатності;

■      методику організації, зміст програмного матеріалу і нормативні документи, що є базовими, в баскетболі;

■      необхідний практичний і теоретичний матеріал по технічній і фізичній підготовці, який би дозволяв брати участь у змаганнях з баскетболу;

■      особисті фактори ризику та проблемні зони підготовленості.

 

Вміти:

 

■      виконувати легкоатлетичні вправи;

■      самостійно проводити розминку;

■      дозувати фізичне навантаження у відповідності до рівня свого фізичного стану, функціональних можливостей;

■      виконувати практичні нормативи по оцінці фізичних якостей (сили, витривалості, гнучкості, швидкості, спритності).

■      будувати загальну і особисту тренувальну діяльність на підставі сучасних наукових знань і технологій;

■      постійно вдосконалювати знання, уміння і навички;

■      описувати індивідуальний стан фізичного здоров'я та фізичної підготовленості;

■      здійснювати контроль за виконанням тренувальних навантажень.

Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу, поглиблюють знання з техніки виконання різних видів вправ . У кінці програми наведена основна та додаткова література до курсу «Фізичне виховання» (баскетбол).