1. Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з методами економетричних досліджень, тобто методами перевірки, обґрунтування, оцінювання кількісних закономірностей та якісних тверджень (гіпотез) в мікро- та макроекономіці та фінансах на основі аналізу статистичних даних, формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок побудови економетричних моделей, визначення функціональних зв’язків між економічними параметрами, кількісне обчислення економічних показників, економічне прогнозування та оцінка точності та вірогідності прогнозних розрахунків.

2. Завдання навчальної  дисципліни: формування здатності до здійснення якісного аналізу причинно-наслідкових зв’язків об’єкту дослідження, застосування економетричних методів для побудови моделей аналізу та прогнозування соціально-економічних систем (СЕС), визначення тенденції розвитку СЕС, формування інформаційно-аналітичної бази з метою кількісного обґрунтування та прийняття ефективних управлінських рішень у сфері фінансів.

Оволодіння дисципліною «Економетрика» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути логічне мислення, здобути навички творчого використання основних економетричних підходів та інструментарію до аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.