Мета викладання нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки є

· створення у студентів бази для засвоєння спеціальних дисциплін будь-якого напряму інженерної підготовки;

· створення бази загальнотехнічних термінів;

· просторово-алгоритмічного мислення;

· побудови та читання креслень з наступним використанням їх при вивченні фізики, хімії, механіки, інформатики, конструювання, технологічних процесів та інших дисциплін, а також в подальшій роботі в будь-якій галузі науки і техніки;

· побудови та оформлення креслеників у відповідності до діючих стандартів;


Завданняоволодіти методами побудови просторових форм на площині, вивчити методи рішення задач, які відносяться до цих форм на кресленні. Придбані при цьому знання і навики необхідні для виконання курсового та дипломного проектування, а також для подальшої інженерної діяльності. Вивчення нарисної геометрії сприяє розвиткові просторового уявлення.