Програма вивчення навчальної дисципліни «Вища математика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «075 Маркетинг»,

освітня програма (спеціалізація) Маркетинг

та спеціальності «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

освітня програма (спеціалізація) Організація торгівлі та комерційна логістика.


     Предметом вивчення  навчальної дисципліни є математика як апарат опису та розв’язання економічних задач.

     Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, вивчення яких спирається на цю дисципліну – усі дисципліни професійного циклу та спец дисципліни.

     Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії.

2. Диференціальне числення.

3. Інтегральне числення.

4. Диференціальне числення функцій багатьох змінних.

     Метою викладання навчальної дисципліни «Вища математика» є формування у майбутніх економістів базових знань для розв’язування задач у професійній діяльності; подальший розвиток логічного та алгоритмічного мислення; оволодіння основними методами дослідження та розв’язування практичних задач; вивчення математичного апарату, необхідного для освоєння інших загальнонаукових та спеціальних дисциплін.

     Основними завданнями вивчення дисципліни «Вища математика» є надання студентам знань з основних розділів вищої математики; вивчення основних принципів та інструментарію математичного апарату, який використовується для розв’язування  економічних задач, математичних методів систематизації, опрацювання та застосування статистичних даних для наукових та практичних висновків.

     Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні отримати, у результаті вивчення навчальної дисципліни:

загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність працювати в команді; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

 фахові компетентностіздатність логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу; здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу; здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі; здатність коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу; здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності; здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності.

     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5 кредитів ЄКТС.