Вища математика 2 семестр для студентів групи КНТ-510

спеціальність:                                            _123 - Комп’ютерна інженерія_

освітня програма (спеціалізація)           _ Комп’ютерні системи та мережі__

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні поняття лінійної алгебри, аналітичної геометрії і математичного аналізу та методи їх застосовування до розв’язання практичних задач.__

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

                1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.

                2. Математичний аналіз. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної.

                3. Функції кількох змінних та ряди.

                4. Диференціальні рівняння.