Програма вивчення навчальної дисципліни «Захищені операційні системи та бази даних» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму (спеціальності) 125 «Кібербезпека».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура та функціонування сучасних операційних систем та реляційних систем керування базами даних.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Технології програмування» та «Інформаційні технології».

 Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів:

1.       Захищені операційні системи;

2.       Захищені системи баз даних.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Захищені операційні системи та бази даних» є вивчення студентами технічних аспектів побудови та функціонування сучасних операційних систем (ОС) та баз даних (БД), принципів організації обчислювальних процесів та методів захисту інформації в ОС та БД, формування базової теоретичної та інженерної підготовки у спеціалістів із захисту інформації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Захищені операційні системи та бази даних» є освоєння студентами системного підходу до вирішення проблем розробки та реалізації базового комплексу програм, що забезпечує керування обчислювальним процесом, з точки зору виконання вимог щодо його захисту від несанкціонованого доступу.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–              основні поняття, функції, склад та принципи роботи операційних систем;

–              архітектури сучасних операційних систем;

–              особливості побудова та функціонування сімейств операційних систем «Linux» та «Windows»;

–              принципи управління ресурсами в операційній системі;

–              організацію підсистеми захисту інформації;

–              основні характеристики моделей баз даних;

–              архітектуру побудови СКБД клієнт-серверного типу;

–              основні положення, підходи та етапи проектування бази даних;

–              найбільш вживані конструкції мови SQL;

–              адміністрування СКБД,

вміти:

–              здійснювати інсталяцію сучасних операційних системам Linux і Windows, в тому числі у віртуалізованих середовищах;

–              виконувати базові настроювання операційних систем;

–              вирішувати задачі адміністрування;

–              формулювати вимоги до операційної системи для вирішення певних прикладних завдань;

–              вміти коректно налаштовувати політику безпеки операційних систем;

–              проектувати логічну модель реляційної бази даних;

–              забезпечувати авторизацію доступу даних та їх захист від

несанкціонованого втручання;

–              моделювати предметні області та проектувати бази даних;

–              формулювати та використовувати запити до БД мовою SQL;

–              створювати БД та оброблювати різні транзакції засобами MS SQL Server.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит

Засоби діагностики успішності навчання включають:

-            поточне тестування;

-            підсумкове тестування.