Програма вивчення навчальної дисципліни «Організаційне забезпечення технічного захисту інформації» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму  (спеціальності) 125 «Кібербезпека».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок побудови і забезпечення системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності (ОІД).

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Інформаційні технології», «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки», «Методи та засоби захисту інформації в системах технічного захисту інформації», «Антивірусні технології», «Моделі і методи прийняття рішень», «Менеджмент інформаційної безпеки».

 Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів:

1.       Побудова комплексних систем захисту інформації (КСЗІ);

2.       Управління системою забезпечення безпеки інформації.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Організаційне забезпечення технічного захисту інформації» є отримання студентами базових знань з питань організації робіт щодо побудови КСЗІ на підприємствах і установах, обладнаних автоматизованими системами, їх технічному забезпеченню та експлуатації.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організаційне забезпечення технічного захисту інформації» є закладення у студентів знань та умінь із організації захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності на підприємствах та установах різної форми власності; формування навичок аналізу зарубіжних систем забезпечення інформаційної безпеки (ІБ) з метою впровадження найкращих практик захисту інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–         завдання, заходи і методи організаційно-технічного забезпечення КСЗІ;

–         порядок формування політики безпеки на об'єкті;

–         вимоги до нормативних документів, які регламентують організацію захисту інформації на підприємствах і установах;

–         напрями і класифікацію організаційних заходів щодо захисту інформації;

–         принципи організації дозвільної системи доступу до роботи із режимними відомостями;

–         порядок організації конфіденційного діловодства,

вміти:

–         розробляти політику безпеки на підприємстві;

–         розробляти нормативно-методичну основу комплексної системи захисту інформації;

–         оцінювати основні показники і проводити системний аналіз існуючої системи захисту інформації;

–         моделювати загрози безпеці інформації;

–         розробляти модель порушника безпеки;

–         планувати реалізацію комплексної системи захисту інформації;

-         контролювати надійність забезпечення захисту інформації технічними засобами в процесі їх експлуатації.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання –  залік

Засоби діагностики успішності навчання включають:

-      поточне тестування;

-      підсумкове тестування.