Програма вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент інформаційної безпеки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму  (спеціальності) 125 «Кібербезпека».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні ресурси, інформаційні системи та технології як об’єкти інформаційної безпеки (ІБ); стандарти, методи і засоби аналізу та управління ризиками ІБ.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни, що передують вивченню цієї дисципліни – «Інформаційні технології», «Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки», «Методи та засоби захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Методи та засоби захисту інформації в системах технічного захисту інформації», «Антивірусні технології», «Моделі і методи прийняття рішень».

Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів:

1.   Принципи побудови концепції ІБ;

2.   Управління ризиками в сфері ІБ.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент інформаційної безпеки» є вивчення студентами загальних принципів управління інформаційною безпекою (ІБ), понять ризик, вразливість та загроза, правил розрахунку ризиків для організації за різними методами. Також надання базових знань з роботи з програмами для розрахунку та аналізу ризиків ІБ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент інформаційної безпеки» є формування у студентів комплексу знань щодо стану та тенденцій забезпечення безпеки інформаційних систем; орієнтування в основних сучасних поглядах на сутність ІБ підприємства та держави; знати і вміти давати характеристику стану ІБ.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

–      основні властивості інформації, інформаційних систем та технологій як об’єктів ІБ;

–      класифікацію загроз безпеці інформаційних ресурсів, класифікацію та ранжирування джерел загроз і вразливостей безпеці;

–      основні положення методів та способів правового, організаційного та інженерно-технічного захисту інформації;

–      основні поняття архітектури безпеки в моделі взаємодії відкритих систем.

вміти:

–      визначати роль і місце ІБ в загальній системі безпеки організації, підприємства чи установи.

–      аналізувати моделі загроз інформаційним ресурсам;

–      уміти самостійно здійснювати аналіз протидії загрозам інформаційних  ресурсів.

–      оцінювати можливі ризики ІБ, використовуючи сучасні програмні комплекси.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS.

 Форма підсумкового контролю успішності навчання  іспит

 Засоби діагностики успішності навчання включають:

-         поточне тестування;

-         підсумкове тестування.