Мета:

- формування системи знань з питань забезпечення фінансової безпеки держави як складової економічної та національної безпеки, а також тих її функціональних елементів, які безпосередньо впливають на рівень розвитку економічної системи держави в умовах глобальних трансформацій.

Завдання навчальної дисципліни:

– вивчення теоретичних, організаційно-правових та практичних засад фінансової безпеки;

– виявлення причинно-наслідкових зв’язків, джерел та механізму виникнення загроз фінансовій безпеці;

– відстеження та попередження існуючих та потенційних загроз фінансовій безпеці;

– розкриття методики та механізму розрахунку основних індикаторів, що забезпечують моніторинг поточного стану фінансової безпеки; – розгляд методики оцінки фінансової безпеки держави з визначенням інтегрального показника, що формується на основі відповідних критеріїв та індикаторів; – визначення напрямів мінімізації загроз фінансовій безпеці з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

Оволодіння дисципліною «Основи фінансової безпеки» дозволить майбутнім бакалаврам розвинути фінансове мислення, здобути навички творчого використання основних підходів та інструментарію  аналізу фінансово-економічних явищ і процесів, вміння інтерпретувати отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

            Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні основи фінансової безпеки

 

Тема 1. Концептуальні та організаційні основи фінансової безпеки.

Сутність економічної безпеки та її підсистеми. Історія виникнення науки про фінансову безпеку як основну складову економічної безпеку держави.

Зміст поняття, структура та класифікація, завдання дисципліни «Основи фінансової безпеки» та її соціально-економічне значення. Фінансова безпека як основа економічної безпеки підприємства. Об'єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави.

Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства. Загрози, їх джерела та параметри ФБД (збитки, ризики). Рівень ФБД. Часові і просторові координати дії загроз та небезпек, наявні (короткострокові) та потенційні (довгострокові) загрози.

Тіньова економіка як системна загроза ФБД. Структура тіньової економіки.

Оцінка рівня фінансової безпеки держави. Нормативно-правове та інформаційно-методичне забезпечення фінансової безпеки держави.

 

Тема 2. Соціальна політика та проблеми забезпечення фінансової безпеки людини.

Соціальна політика та її вплив на економічну і фінансову безпеку держави. Державна соціальна політика в забезпеченні фінансової безпеки. Поняття про державні соціальні гарантії і соціальні стандарти.

Соціальні критерії та індикатори оцінки фінансової безпеки людини. Соціальні індикатори фінансової безпеки людини (розмір оплати праці, величина сукупних доходів на душу населення, їх структура та використання, розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу, споживання продуктів харчування на душу населення).

Загрози фінансовій безпеці людини: соціальноекономічні наслідки для суспільства. Загрози фінансовій безпеці людини (бідність, різке розшарування населення за рівнем доходів та рівнем грошових витрат, безробіття, неефективна система пільг і допомог), їх соціально-економічні наслідки для суспільства. Диференціація доходів, соціальна поляризація, маргіналізація суспільства та їх вплив на фінансову безпеку держави.

Стратегія соціально-економічного розвитку і фінансова безпека людини у контексті зміцнення економічної безпеки держави.

 

Тема 3. Фінансова безпека підприємства.

Фінансова безпека підприємства: суть і передумови формування. Реалізація інтересів підприємства як основа забезпечення його економічної та фінансової безпеки. Загрози фінансовим інтересам підприємства.

Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства. Критерії оцінки та проблеми забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Теоретико-методологічні основи управління фінансовою безпекою підприємства. Класифікація і декомпозиція фінансової безпеки підприємства як об'єкта управління. Система інформаційного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства.

Системи і методи аналізу фінансової безпеки.

Системи і методи планування фінансової безпеки підприємства. Система контролінгу фінансової безпеки підприємства.

 

Змістовий модуль 2. Механізм забезпечення фінансової безпеки держави.

 

Тема 4. Бюджетна безпека: теоретичні основи та практика забезпечення.

Бюджетна безпека як критерій ефективності бюджетної політики. Індикатори оцінки бюджетної безпеки держави (рівень перерозподілу ВВП через бюджет, структура доходів і видатків бюджету, рівень дефіциту бюджету, співвідношення у перерозподілі між державним і місцевими бюджетами).

Класифікація основних загроз бюджетній безпеці держави. Прагматизм бюджетного дефіциту у контексті бюджетної безпеки держави: методи фінансування та способи подолання. Проблеми забезпечення бюджетної безпеки держави.

 

Тема 5. Боргова безпека держави.

Поняття боргової безпеки держави, критерії та система індикаторів її оцінки. Поняття про загальну платоспроможність та ліквідність.

Мінімальна стандартна модель Світового банку для оцінки боргової безпеки держави. Нова методологія оцінки боргової безпеки держави.

Боргова безпека України: критерії оцінки та проблеми забезпечення. Розрахунок та аналіз впливу нетто-боргових виплат на зведений бюджет України. Урегулювання світової кризи заборгованості: дефолти суверенних боржників та забезпечення фінансової безпеки держави.

Реструктуризація зовнішньої заборгованості у рамках Паризького клубу офіційних кредиторів та Лондонського клубу приватних кредиторів. Стабілізаційні програми МВФ. Кельнська ініціатива. Пакети надзвичайних заходів і механізми «міжнародного кредитора останньої інстанції».

 

Тема 6. Інвестиційна складова фінансової безпеки.

Сутність інвестиційної безпеки.

Формування системи інвестиційної безпеки держави та механізм її забезпечення. Критерії та індикатори оцінки інвестиційної безпеки держави. Інвестиційний клімат та інвестиційний рейтинг: вплив на інвестиційну безпеку держави.

Загрози інвестиційній безпеці держави та страхування інвестиційних ризиків.

Поняття інвестиційного ризику та страхування інвестиційних ризиків. Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку України.

 

Тема 7. Фінансова безпека банківської системи та банківської діяльності.

Безпека банківської системи як складова національної безпеки держави, її роль у формуванні фінансової та економічної політики держави. Особливості забезпечення безпеки банківської системи України. Політичні, економічні, соціальні фактори, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської діяльності.

Систематизація загроз банківській системі України. Індикатори фінансової безпеки банківської системи.

Індикатори та критерії забезпечення безпеки банківської діяльності. Банківська таємниця і її захист.

Управління банківською діяльністю у контексті забезпечення фінансової безпеки.

 

Тема 8. Валютна безпека.

Валютна безпека як складова фінансової безпеки: суть, критерії та індикатори оцінки.

Поняття про валютну безпеку держави, валютну безпеку суб'єктів господарювання і валютну безпеку громадян.

Стійкість і конвертованість національної валюти як невід'ємні складові фінансової безпеки держави, суб'єктів господарювання, громадян.

Валютне законодавство, обґрунтована валютна стратегія, ефективна валютна політика, функціональний валютний ринок у контексті забезпечення валютної безпеки держави.

Поняття про загрози валютній безпеці держави. Систематизація та класифікація загроз валютній безпеці держави.


Course rating: